www.dharmabook.ru tibetan OCR


Lesson Seven [ 93
"many new fields'" (ས་ཞིང་གས་ར་པ་མང་པོ་) .
The fou th clause conti nues this by listi ng other thi ngs the subjects did, namely,
ཁང་པ་དང་།
སློབ་གྲྭ། ལག་ཤེས་བཟོ་གྲྭ། ཚོང་ཁང་བཅས་གསར་པ་བརྒྱབ་ ("built newly houses, schools,
handicraft centers, a nd stores") . Whether each ofthese i s plural orsi ngular is a matter of
context. This ends with a " not-only" (པས་མ་ཚོད་) clause connective li nki ng this to clause
five. i̅ i̅ i̅ ཚེ
ཚེ
The fifth clause states what the same subject plans to build ((རྒྱག་རྩས་ཡོད་) next year
(ཕྱི་ལོ་) a hospital (སྨན་ཁང་) . i̅ i̅ ཚེ
8. The eighth segment consists of a single sentence ད་ཆ་པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞིས་ཆགས་འདི་ར་
བ་ལྷ་ནི་སི་ཐན་གྱི་མི་ཁྲི་གཅིག་ཙམ་ཡོད་པ་རེད་
i̅Thi s clause is a n exi stenti al sentence whose basic structure is "i n thi s settlem ent
i n the southern part of Pakistan (པ་ཀི་སི་ཐན་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གཞི་ ས་ཆགས་འདིར་) there exist (ཡོད་པ་རེད་)
about 10 ,) 0) Afghanis (ཨབ་ལྷ་ནི་སི་ཐན་གྱི་མི་ཁྲི་གཅིག་ཙམ་) ." The clause startswith the timeslot
word"now" (ད་ཆ་) .
7.15 Vrocabularyi̅ བཀའ་དྲི་
བཀའ་དྲི་ asking (h.) , va. ------ཞུ་ ཁམས་ Kham (eastern area of
(gə̅ndri sh u̲) Ti bet) (k ām)
བཀའ་མོལ་
talk, discussion, ཁར་ "aboutto" clause
conversation (h.) va.------ connective (k ār)
གནང་ (h.) (gāmöö̀ nān) ཁལ་ a volume measure (kɛ̅ɛ̅)
བཀལ་
va. p. of འགེལ་ loaded (gɛ̅ɛ̅) ཁལ་རྒྱབ་ a load (kɛ̅ɛ̅gyəb) i̅
སྐད་གཏོང་ va. to call, i nvite (gɛ̅ɛ̀ doŋ) ཁལ་གཡག་ a carryi ng transportation
སྐབས་རེ་ sometimes (gə̅bre) yak (kɛ̅ɛ̅y aà)
སྐོར་
about, concerning (gɔ̅ɔ̅) ཁེ་བཟང་ profit (kēbsaŋ)
སྐྱོན་
ཤོར་ vi. to get dam aged, huurt ཁོ་ན་ i̅ only (k ōna) i̅
(gyȫn shɔ̅ɔ̅) ཁོང་གཉིས་པོ་ the two together (k oŋ ñbo)
སྐྱོབ་གསོ་
welfare (gy ōbso) (h.)
ཁ་ཁ་ར་ quietly (kāga) ཁྱེར་ va. p. of འཁྱེར་ took, camed
ཁ་འ་ ཆམ་ vi. to agree (kāchām) (kēr) i̅i̅
ཁ་འ་ དོན་ pray ers, prayi ng va. ------ བྱེད་ ཁྲི་གཅིག་ 10 , 000 (trji g) i̅
ཚེ་ (k āndön che̲è) གོ་ཁྲིད་ leader, boss (gudri)
ཁ་ར་
་ཆི་ Karachi (k āraji) གོང་ " before" clause connective
ཁ་ལ་ཁར་ "about to" clause གོང་ + dative-l ocative (ལ་
connective (k āla k ār) etc.) (gɔ̲n)
------------------------------------------------------------------------------ --------------- --- ------------------------------------------------------------------------ --------- ---------------------------------------

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*