www.dharmabook.ru tibetan OCR


Lesson Seven [ 95
ལྟོ་ food (do) connective (bədaŋ
སྟེར་ va. to give (dēē) chə̅bji) i̅
སྟང་པ་ empty (diōŋba) པ་དང་སྟབས་བསྟུན་ "together with" clause
བསྟུན་ "accordi ngto, ""together connective, "accordi ng
with" clause connective to" clause connective
(dǖn) (bədaŋ tə̅b dǖn)
བསྟུན་ན་
ས་ sm. བསྟུན་ (dǖnnɛ) པ་དང་ བསྟུན་ "together with" clause i̅
ཐག་ ཆོད་ "very " or "extremely"connective, "according
(tāgjöö̀) to" clause connective
ཐབས་ m eans, m ethods (tə̅b) (b ədauŋ dǖn)
ཐབས་ཤས་
m eans, methods (tə̅bshɛɛ̀) པ་དང་ སྦྲགས་ "together with " clause
ཐོག་མར་ " i nitially (tɔ̅ɔ̅m aa) connective (bədauŋ
ད་ཆ་ now (ta̲cha) dra̲à)
ད་བར་
until now (ta̲bar) ཕན་ཐོགས་ benefit (pɛ̅ndoo)
དང་ཆབས་ ཅིག་ "together with" c l ause ཕལ་ཆེར་ probably (pɛ̅ɛ̅ jee)
connective (da̲ŋ ch རྱbji) བར་དུ་ up to (bə̲dopa̲rtu)
དང་མཉམ་དུ་
"together with" clause བོང་བུ་ donkey (phu̲ŋgu)
connective (da̲ŋ ñə̅mdo) བོས་ va p. of འབོད་ called,
དུད།ཚང་ household, family (dü̲dza n) shouted (bö̲ö̀)
དེ་གར་
there (te̲gar) བྱས་ན་ well then (chɛ̲na)
དོ་ད་ གོང་ tonight (to̲goŋ) བྱུགས་ va. to smear (ju̲ù)
དོ་ནུབ་ tonight (to̲nub) བྲིན་ཚོང་ sales, marketi ng (dri̲ndzoŋ)
དོ་པོ་
a load (do̲bo) གྲོས་བྱོལ་ seeki ng refuge, fleei ng
དོན་ see གསལེ་ (tö̲n) i̅ (drojöö)
དོན་ལྟར་
་ན་ see གསལ་ (tö̲ndarna) དབུགས་རིང་ si ghi ng, a si ghva. ------ གཏོང་
དོན་དུ་
see གསལ་ (tö̲ndu) (ūriŋུ་ dōŋུ) i̅ i̅
དྲིས་ va. p. of འེདྲི་ asked (tri̲ì) འབྲུཁ།་ཡུལ་ Bhutan (dru̲gy üü)
འདི་ག་ར་
here (di̲gar) འ་ བྲེལ་ "togetherwith" clause
ནའང་ even though (na̲ aŋ) connective (dre̲)
ན་ཡང་
even though (na̲ ya̲ŋ འབྲེལ་ "according to" clause
ནམ་ཕྱེ་ ད་ midni ght (na̲mjeè) connective (dre̲)
གན་
ས་ཚུལ་ situation news, events, i̅ སྦར་ ་མོ་གང་ a handful (ba̲ rnmo ga̲ n) i̅
conditions (nɛ̅ɛ̅dzüü) མ་ + vb. གོང་ "before" clause connective
པ་ཀི་སི་ ཐན་ Pakistan (bāgisidan) མ་ + vb. གོང་ (ma̲ . . .
པ་དང་ཆབས་
ཅིག་ "together with" clause go̲ŋ)
------------------------------ --------- ------------------------------ ------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ཨྃ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*