Lesson Three 67.
མུས་ཡིན་འདུག་ present tense comp lem ent གཟུགས་པོ་
(m ü̲yi nduù) བདེ་པོ་ ཡིན་ i di om . Iam fi ne. (sūgu
མུས་ཡོད་ present tense complem ent de̲boy i̲n)
(
m ü̲yöö̀) བཟོ་ va. to make (so̲)
་མུས་ཡོད་
(པ) རེད་ present tense complem ent བཟོས་ va. p of བཟོ་ (sö̲ö̀)
ཚེ་ (m ü̲yɔɔ̀reè) ཡག་པོ་ good (y a̲go)
)
(m ü̲reè) གཡར་ va. to lend, to bxorrow
grass (dzā) i̅ (yi̅āā) i̅ i̅
ཚ་ལུ་མ་ orange (fruit) (tsə̅l um ə) ར་ l . dativel ocative particle,
ཚ་ང་མ་
all (tsāŋma) 2.goat (ra)
ཚོ
plural (tso) i̅ ལག་ཆ་ tooli̅ (la̲gja)
ཞིང་ཁ་
fi eld, faurnm (shi̲ŋga) ལགས་ particle used after
ཞུ་ va. to say, request, ask personal names to
(h.) (shu) convey pxoliteness
ཞེ་དྲགས་ a lot (she̲dra à) (laà)
གཞས་
song (shɛ̲ɛ̀) ལས་ཀ་ work, va.------ བྱེད་ towork
གཞས་བཏང་
va. p. of གཞས་གཏོང་ sang (lɛ̲ ɛ̲ ga)
song (shɛ̲ɛ̀ dāŋ) ལུག་ sheep (l u̲ù)
བཞིན་དུ་ཡོད་ པ་ ཤ།m eat (sh ā)
རེ་
ད་ present tense complem ent སོང་ past complement (sōn)
(shi̲ntu y ɔ̲ɔ̀reè) སོད་ va. imp. of གསོད་ (sȫö̀)
བཞིན་འདུག་
present te nse compl em ent སོན་ seed (sȫn)
(
shi̲nduù) སོས་པ་ fresh (sȫȫba)
བཞིན་པ་ཡིན་པ་ གསད་ va. f. of གསོད་ (sɛ̅ɛ̀)
རེད་
present tense complem ent གསུངས་ va. to say (h.) (sūŋ)
(
shi̲m b əyi̲m b əreè) གསོད་ va. to kill (sȫö̀)
བཞིན་པར་
" present tense complem ent བསད་ va. p. of གསོ་ ད་ (sɛ̅ɛ̀)
(
shi̲m bar)
བཞིན་པ་
རེད་ present tense complem ent
ཚེ་ (shi̲m b əreè)
བཞིན་ཡོད་
(པ) རེད་ present tense complem ent
(shi̲n y ɔ̲ɔ̀reè)
ཟ་
va. to eat (sa̲)
ཟེས་
ཚེ་ va. p. of ཟ་ (sɛ̲ɛ̀)
གཟུགས་པོ་
body (sūgu)
------------------------------------------------------ ------------ --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*