[94 Lesson Seven
གོམ་པ་ walking, steps, va. --- རྒྱག་ སྔ་ལོ་ lastyear (ŋālo)
(go̲mba gya̲à) གཅིག་པུ་ alone (jīgu, jī gbu)
གོས་ལོག་
clothi ng (gö̲lɔɔ̀) གཅིག་པོ་ a single item, one alone
གྱུར་ vi. p. of འགྱུ་ར་ became (jigbu) i̅
(gyur) བཅད་ va. p. of གཅད་ cut (jɛ̅ɛ̀)
གྲ་སྒྲིག་
preparation va. ---བྱེད་ ཆད་ vi. to be missing, short of
(trə̲driì) (chɛ̅ɛ̀) i̅ [ ]
གྲབས་
"about to "clause ཆབས་ སྦྲགས་ "together with" clause
connective (drə̲b) connective (ch ə̅bdra à)
གྲབས་བྱེད་
དུས་ " about to" cl ause ཆུ་གཏོང་ va. to irri gate (chū dōŋ)
connective (drə̲b ཆུ་ཚོད་ i̅oclock hour (chodzöö̀)
che̲düǜ) ཆེ་རུ་ increasing, bigger, va.------
གློག་འཕྲིན་ cab l e, telegram , tel ex གཏོང་ (to make bi gger,
(
lɔ̅gdri n) larger) vi . ------ ཕྱིན་ (to
དགའ་ སྣང་ h appi ness (ga̲naŋ) become bi gger, larger)
དགའ་བུ་
welcom e, va. ---- ཞུ་ (gə̲su ཚེ་ (chēru)
shu) འཇིག་རྟེན་མི་
དགོན་
ཧྲུལ་ rui ned m onastery (gonhrü) རྣམས་ human bei ngs (ji̲gden mi̲ nə)
དགོས་
have to, want to (gö̲ö̀) བརྗོད་ན་ see གསལ་ i̅
འགམས་ va. to eat tsamba (ga̲m) ཉིན་གང་ all day (ñi̲ngauŋ)
འགོ་འཁྲིད་
leader (gu̲dri) i̅ ཉི་ "about to" particle (ñe̲)
རྒྱག་
v a. auxi li ary verb used with ཉིར་ sm . ཉི་ " (ñe̲r) i̅
nouns to build, shoot , ཉོ་ཆ་ shoppi ng (ño̲bja)
etc., pres.fut. of རྒྱབ་ གཉིད་ sleep (ñī̀)
(gya̲à) གཉིད་སད་ vi. and va. to be awoken or
རྒྱུགས་ va. to go (gyu̲ù) awake from sleep (ñīì
སྐྱེ་མོ་ bag, sack (gye̲mo) ཚེ་ sɛ̅ɛ̀) i̅ཚེ་ བརྒྱངས་
བརྒྱངས་ va. p. of རྦོང་ stuffed གཉིད་ལས་སད་ sm. གཉིད་སད་ (ñiì l ɛɛ̀ sɛ̅ɛ̀)
(
gya̲ŋ) ་མཉམ་དུ་ together (ñə̅mdu)
བརྒྱད་པ་
8 th (gyɛ̲ba) མཉིས་པོ་ like (h.) (ñēēbo)
བསྒུགས་ v a. p. of སྒུག་ wai ted (gu̲ù) སྙན་ཞུ་ report (ñɛ̅shu) i̅ i̅
ངལ་དུབ་ tired (ŋe̲e̲dub) སྙིང་རྗེ་ compassion (ñīnje)
ངེས་ certai nty parti cle ཏང་ politicalparty (diāŋ)
)
མ་ ངར་ ་མོ་ sweet (ŋaām o) ལྟེར་ similar, like, as (dār)
·· ------------------------------------ --------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*