ཨྃLesson Seven [ 9.7
ཤག་ certainty particle (sha̲à)
ཤས་
several (shɛ̅ɛ̀) i̅
ཤིག་ impera tive parti̅cle after
ཏུfiunal ས་ (shg)
ཤིང་ན་
གས་ forest (shīŋnaà)
ས་ཆ་
place (sāja) i̅
མ་ question particle used after
ཚེ་ final"s"
སེ་ ར་ སྣི་ avarici ous (sērna)
གསར་
་འགྱུ་ར་ news (sə̅ngyuu)
གསལ་
used in newspapers to
convey source"as was
སུstated i n" (sɛ̅l)
གསལ་ལྟར་
see གསལ་
གསོ་
ལ་ va. to make offeri ngs (sȫȫ)
)
སླི་ང་
roasting pan (lāŋa)
ལྷ་
a god (lhā)
ལྷ་སྐུ་
statue of ai̅god (lhə̅gu) i̅
ལྷོ་ཕྱགས་ southern direction (lhojoo)
ཨ་ཁུ་
བསྟན་པ་ p.n. (རྱ་ gu dȫmba) i̅ i̅
ཨབ་ལྷ་ནི་སི་ཐན་ Afghanistan (āb ghānisitɛ̅n)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ·


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*