476 Appendix B
Thelettersbཾ་ au̲ndpཾ་
. bāེ་ (baboon---སྤྲ་) 9.bȫmbo (lord---དཔོན་པོ་)
2.bāā (tolightསྤར་) 10.bo̲mbo (thick---སྦོམ་པོ་
3.ba̲a̲ (goitre---ལྦེ་བ་) l . bōōེ་ (o]dmanསྤོའོ་)
4.ba̲à (mahjong---སྦག་) l. boo (foamལྦེུ་བ་)
5.ba̲n (tosoak---སྦང་ས་) l . pū (uppervalley---ཕུ་)

. bān (torenouceསྤང་ས་) 14.pu̲ (son---བུ་)
7 būེ་ (hair---སྤུ་) 15  pāā (away---ཕར་)
8 bu̲ (wornmིབུ་) 16.pāà (pig---ཕག་)
17 pa̲à (tocut---བྲེག་)
The lettern

.mā (sore---རྨ་) 5.māābo (redདམར་པོ་)
ི་ ma̲ (mVother---མ་) 6.mābo (low---དམའི་པོ་)
3.ma̲a̲ (butter---མར་) 7 mgbə (hoofརྨིག་པ་)
4.māà (warད་མག་) . mi̲gbə (throatམིད་པ་)
The Iettersdz au̲nd་༔ts་༔

.
dzā (grass---་) 14.dzee̲bo (pretty---མཛེས་
2.dzāga (pastureland---ཾ༔་ཁ་) 15  dzon (onion---བཙང་)
. dza̲ (clay pot---རྫ་) ཚེ་ i̅ 16.dzo̲n (districtརྫོང་)
4.dzāāchēmbo (sacredརྩཽཾ་ཆེན་པོ་) 17 dzȫö̀ (tocook---བཙས་)
5  dzāà (to strain---བཙགས་) l . dzȫȫbo (to hury up
6.dza̲à (toclimb འིཛེགས་) 19.tsā (saltཚྭ་)
7.dzu̲gu (finger---མཛུབ་མོ་) 20.tsāā (fiHnishཚར་)
8 dzūbu (rough---རྩུབ་པོ་) 21.tsāà (strainer---ཚག་)
9.dzɛ̅ɛ̅ma (harVestབཙས་མ་) ཚེ་ 22.tsɛ̅ɛེ̅་ (Vegetab]es---ཚལ་
10.dzɛ̲ɛ̲go (ceremony---མཛད་སྒོ་) 23.tsɛ̅ɛ̀ (measure---ཚད་)
l l. dzēེ་ (top---རྩེ་) ཚེ་ 24 tsēེ་ (]ife---ཚེཚེ་)
12.dze̲ (]eprosy---མཛེ་) ཚེ་ 25  tsēè (dayཚེས་)
13.dzēēmo (playing---རྩེད་མོ་)


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*