www.dharmabook.ru tibetan OCRཁམ་ཟ་ས་ཕྲ་བ། བཤང་གཅི་འཐོན་རྒྱུ་མེད་པའི་ཟས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། བར་སིུད་པས་ལོང་ས་སྤྱད་བྱ་དྲི་དང་།
འདོད་ལྷ་དང་། བསྐལ་པ་དང་པོའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལོང་ས་སྤྱད་བྱ་ཕྲ་བའི་བདུད་རྩི་ལ་བུ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་
ལོང་ས་སྤྱད་པ་ན།
ཞིང་ལ་ཆུ་སིམ་པ་ལྟར་ལུས་ལ་ཐིམ་ནས་བཤང་གཅི་སོགས་མི་འབྱུང་བར་བཤད་དོ།
ཁམ་ཟས་རགས་པ། བཤང་གཅི་འཐོན་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཟས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། ཤ་དང་། རྩམ་པ། འབྲས་སོགས་
ཡོང་ས་གྲགས་ཀྱི་ཟས་རགས་པ་ཐམས་ཅ་ད་དོ།
ཁམས། ངདྷཱ་ཏུ་» (4) རང་པི་མཆན་ཉིད་འཛིན་པ། འབྱུང་བ། དཔེར་ན། མེའི་མཆན་ཉིད་འཇིན་པས་ན། མེ་
ཁམས་
ཞེས་པ་ལྟ་བུ། ཡང་། མེའི་འབྱུང་བ་ལ་མེའི་ཁམས་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། (2) རིས་སམ་རིགས། གནས།
དཔེར་ན། ཁམས་གསུམ་ཞེས་པ་ལྟ་བུ། (8) རང་བཞིན། དཔེར་ན། ཁམས་བཅོ་བརྒྱད་ཅེས་པ་ལྟ་བུ། (1)
རྒྱུ། འབྱུང་ཁུངས། དཔེར་ན། ཁམས་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་སྙིང་ པོ། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། (5) བསམ་པ། དེ་
ལ་འཇུག་པ་ནི།
ཁམས་སྣ་ཚོགས། ཞེས་པ་ལྟ་བུ། སྒྲ་བཤད་ནི། རང་གི་མཆན་ཉིད་འཛིན་པས་ན་ཁམས་
ཞེས་བྱའོ།
དཔེར་ན། སའི་མཆན་ཉིད་འཛིན་པས་ན་སའི་ཁམས། ཆུའི་མཚུ་ན་ཉིད་འཛིན་པས་ན་ཆུའི་
ཁམས་ཞེས་བྱ་བ་
ལ་སོགས་པ་ལྟ་བུའོ། ཕུང་པོ་ལྔའི་ར་བ་བྱེད་ལ་གཞི་བྱས་ཏེ་བཀོད། ཁམས་ཀྱི་སྐད་དོད།
དྷཱ་ཏུ་ལ་དྷཱ་ར་ཎ་འཛིན་པ་སྟེ། རང་བི་མཆན་ཉིད་འཛིན་པ་སྟེ། ཞེས་དང་། རྒྱལ་ཆེན་རིས་བཞི་ལ་སོགས་
པ་འདོད་པའི་ལྷ་རྣམས་སོ། དེ་རྣམས་འཇིན་པས་ཁམས་ཏེ་གནས་སོ། ཞེས་འགྲེལ་པ་བཞི་སྦྲགས་ན་
གསལ།
(6) ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་ཡ་གྱལ། ཁམས་པའི་ཡུལ། (7) ཁམས་དང་ཨ་མདོ་བསྡོམས་པའི་ཤར་
ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་
བྱིང་ས་ལ་ཁམས་ཞེས་གྲགས། ཁམས་ནི་ས་མཐའ་ལ་བྱེད་པ་སྟེ། མཐའི་རྒྱལ་ཕྲན་ལ་
ཁམས་ཀྱི་རྒྱལ་
ཕྲན་དུ་འབོད་པ་ལྟ་བུའོ། རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོར་གསལ།
ཁམས་དཀར་ཆའི་དངས་མ། དཀར་ཆའི་དང་སམ་ད--་འདྲ།
ཁམས་བཅོ་བརྒྱད། རྟེན་དབང་པོའི་ཁམས་དྲུག། བརྟེན་པ་རྣམ་ཤེས་ཀྱི་ཁམས་དྲུག། དམིགས་པ་ཡུལ་གྱི་ཁམས་
དྲུག་སྟེ་བཅོ་བརྒྱད་ད་དོ།
སྒྲ་བཤད་ནི། ཁམས་ནི་འདིར་རང་བཞིན་ལ་འཇུག་པས་རང་བཞིན་མི་འདྲ་བ་བཅོ་
བརྒྱད་
ཅེས་པའི་དོན་ནོ།
ཁམས་འཆོས་སུ་འོངས། ནད་འཆོས་སུ་འོང་ས། སྨན་བཅོས་བྱེད་དུ་འོང་ས།
ཁམས་དང་མོས་པ་སྣ་ཚོགས། བསམ་པ་དང་འདོད་པ་མི་འདྲ་བ་ཞེས་པའི་དོན།

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*