www.dharmabook.ru tibetan OCRསྩོཛོ ཛོ དེ ནུ(3) (7) ཛདེཌུ ---ཆོ ཁ(7) 8
བྷྱཱནུ ཛོ གོ (4)བྷ(8)ཚོ གུ རཀཞྭ ------ཛིཞི »
སྣུ ཚུ ནྟཚུ སྡསྒྱུ ནྟ8སྒྱུ རྒྱུདེཨཽ རྐུ(3)---དྭཱ
ཙྪ བུ རྗེ རུ ཕྱྭ རྗ 8 སྒྱུ 8(10) (3)(3)(1)དུཞི(3)
སྩོ རྞ ཛཀིནྟནུཞ ནྻ988སྟོརྐུསྡོཙུསྟོཤེརྗ ཛོསྟེ(3)8སྒྱུསཾ(8)(7)
དྷྱཱ ནུ སྒྱུ ཟླ8 8 (8) ག(4)(4) རུནྻཙུརྫ8 (3)(8)8སྟོནྻུནྟཆོ ------ཚོ
8ཆོངཀི ཨོ མྺཱཚཱ« ནྻ8ཁ(4)སྒྱུནྻུ(3)ཨོ སྟོ
ནྟ
ཆོ(3)8ཙུ(3)སྟོ ལ(3) ནྟ ཟོ(4)ནྟ
སྣུ
རྞྞ(4)སྣུདུ ཞརྐུ(1)---ཛོ(8) ཀི8
དྦྷྱ8 ཆོ(4)--- (7)0 ཨོ »)
ནྟ
སྣུཨཽ(4)སྦྱིམྦྷ(3)(7)སྟོ)
དྲི(3)(3)(3)ནྟ (3)(3)
སྒྱུ (8)8 (8)སྩོ
--- སྒྱུ ནྟནྟ
ནྟལྕ མྺཱ (8)(4)(4)ནྻརཛོ------ཚནྟཨཽ (8)ཨཽ(3)(3)མོ(8) 88
ནྟཚུ (7)ནྟ(7) ཚ(4)ཁ(3)(3)རྞྞསྣུ ---(8)སྟོཛོསྡ(4)སྦྱི སྣུནྟ6ནྟ(7)
8 ---སྒསྣ སྤྲ (3) (4)(4)8 (4)(3)ཨ(4)རྗ སྩོ(3)ཁྣསྟོ8 གློ མྦྷ
སྤུ སྡ སྡ(8) ཚཆོསྦྱ(6)ནྟ(4) ------ སྩོ8སྣ 0 སྟོ གློཆོ རྐ
8(7)ཌུསྟོ སྟོ སྟོ (4)(8) སྟོ སྟོ 8 ཁ(4)(4)ཕཏུསྒྲུ(8)---
རྭ ཟླ ཋཱ(8)(7)(8)(4)ཨཽ(4)(3)---(3)(1)(3)(8)(3) ---
8 -»རྭ (4)(4)ཨོ ཐ(8) 8ཚམ

དེ་ཉིད་མཐོང་བས་བྱང་ཆུབ་ཏུ།ད་བྱུགས་ད་བྱུང་གངྒཱའི་ལྷ་མོ་ཆེ།

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*