www.dharmabook.ru tibetan OCR


འཕགས་པ་སྟོགས་བཅུའི་སུན་པ་རྣམ་པར་སེལ་བ་ཞིས་བྱ་བ་ཟེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
བལྡར་འཟས་རེ འུ་མིག
མད་སྡེ།
()
དཟག རྣ བོད་ ཚན་ ནྟཏ། སྦ ཟེག་
དཟ་གཞ།
སྣ། དྷྭ གྲུ༴མ། ལྗབ། ཟང་།
ཟན། རྟགས གྲངས ཁྱམ།
སྡེ་དགེ། མདོཇི --
གཡུང་ཟོ། མདོ --
ཟ་ཕང་། མདོ་སྡེ། --
ཟ་ཆིན། མདོ འུ --
སྣར་ཕང་།མདོ --

རྫ -- -- ------
ཟ་ནི། མདོ་མད་། --
ཟ་རེ། མདོདོ། --
ཟོལ། མདོ --
---35

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*