www.dharmabook.ru tibetan OCR


འཕགས་པ་དམ་པའི་ཚོས་དྲན་པ་ཅེ་བར་གཞག་པ།
པ་དང་། ངུར་པ་དང་། གོང་མ་སྲེག་དང་། ནེ་ཙོ་དང་། རྨ་བྱ་དང་།
སྲེག་པ་དང་། ཉ་དང་། སྲོག་ཆགས་དུད་ཀ་ད་ཀ་དག་ནི་ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་རིས་དག་
ནས༐
ཤི་འཕོས་ནས[༡]་འདིར་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཏེ། འདོད་ཆགས་ཤས་ཆེ་བའི་གྲོགས་པོ་
ངན་པ་དང་
ལྷན་ཅིག[༢]་ཡན་ལག་མ་ཡིན་པར་སྤྱོད་པ་ཡིན་ནོ། དེ་ཚུལ་བཞིན་མ་
ཡིན་པ་
ཉིས་འགྱུར་[༢]གྱིས་མངོན་པར་ཞེན་ལ་དེ་འདོད་ཆགས་ཚིམ་པ་མེད་པ་དང་་
བཅས་པའི་སེམས་ཀྱིས་ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་ཀུན་ཏུ[༤]་སྤྱོད་དེ། གང་དྲི་ཟ་དེར་
ཉེ་བར་འགྱུར་ཞིང་གང་གིས་དེར་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བ་ཚུལ་བཞིན༐མ་ཡིན པ་དེ་ནི་་་
སྐྱེ་གནས་
ཀྱི་ཞིང་ལ་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཕྱིར་དེར་སྐྱེ་བར་མི་འགྱུར་རོ། རྒྱུ་དེས་ན་
ཚུལ་བཞིན་མ་ཡིན་པ་དང་བཅས་པའི་འདོད་པས་ལོག་པར་སྤྱོད་པ་ནི་ངན་པ་ཡིན་
ནོ༑
མི་དེ་རེག་བྱའི་འདོད་ཆགས་ཤས ཆེ་བས་དེ་དང་དེ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་
དགའ་སྟེ། དེ་ནི་འདི་ལྟར་འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་འདི་ཡང་དང་ཡང་དུ་
སྟེན[༧]ཅིང་རེག་བྱ་ངན་པ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་ཡིན་ཏེ། འདི་ལྟར[༨]་འདི་ནི་
འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་ཀུན་ཏུ་བསྟེན[༩]པ་ཡིན་ན་ནོ། འདོད་པས་ལོག་
པར་གཡེམ་པ་
གོམས་པར་བྱེད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལས་འདོད་པས་
ལོག་པར་
གཡེམ་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྟེན་[༡༠]ཅིང་ཡིད་ཀྱིས་ཡང་དག་པར་རྟོག་པར་
བྱེད་དེ
འི་ཡིད་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་གཞན་སྤངས་ཏེ། དེ་འདོད༐པས་
ལོག[༡༡]་པར་གཡེམ་པ་
འདི་ཉིད་གོམས་པར་བྱས་ནས། ཡང་ཡུལ་བདེ་བ་དེ་གོམས་
པར་བྱེད་པ་
ཡིན་ནོ། མང་དུ་བྱེད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཡིན་ཞེ་ན། འདི་ལ་ཚུལ་བཞིན་
མ་ཡན་པ་ཡད་ལ་
བྱེད་པས་བརླན་པའི་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་ནི། འདི་ལྟར་འདོད་
པས༐
ལོག་པར[༡༢]་གཡེམ་པ་ནི་མཆོག་ཏུ་བཟང་བ་ཡིན་ལ། འདོད་པས་ལོག་པར་
མི་གཡེམ་པ་ནི་
མ་ཡིན་ཞེས་ཡོན་ཏན་མཆོག་དང་འདྲ་བར་ཡང[༡༢]དག་པར་འཛིན་
8---259

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*