www.dharmabook.ru tibetan OCRབལྡར་འཟས་དའུ་མིག
མད་སྡེ།
()
དཟེ་གནི།ཟུསྣ ཟུགས1 གྲས བམ་ཟོ། ལྗབ། ཟེང་།
ཚན། རྟགས1 གྲངས། ཁྱིམ།
སྡ་དརྒ། མདོ་སྟོ ------
གཡུང་ཟོ།སདོ ------
ཟ་ཕང་། མདོསྡེ ------
ཟེ་ཇིན། མདོ་དོ སུ ------
སྣད་ཕང་།མདོ ------
ཟོ་ནི། མདོ་མད་། ------
ཁྲ་རེ། སདདོ ------
ཞོལ། སདོ ------
3---838

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*