www.dharmabook.ru tibetan OCR


ཀྱེའི་དོ་ཇི་ཞིས་བྱ་བ་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།
རཱལཉྩ་[༡]སཱ་དྷི་ཏཾ་གཙྪ་ཧ་བྱ་བྷུ་ཀ ཨཱ་ག་མི་ཥྱ་སི་ཡ་ཐཱ་ཀཱ་ལེ་སརྦྦ་[༢]སིདྡྷིཾ་[༢]ཀུ་རུ་ཥྭ་[༤]
མེ༑
མེ་ད་གའ་བའི་སྔགས་ས་སོ། ཨོཾ་ཛཿཧཱུཾ་བཾ་ཧོཿ ཁཾ་རཾ་མཆོད་ཡོན་གྱི་སྔགས་
སོ༑
ཨོཾ༐ནཱི་རཱི་ཏི་ཧཱུྃ་ཁཾཿཞབས་བསིལ་གྱི་སྔགས་སོ། ཨོཾ་ངྷོ་ངྷོ་ལྷ་བཤོས་ཀྱི་
སྔགས་སོ།
ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་དྲ་བའི་སྡོམ་པ་ལས་བརྟག་པ་གཉིས་པ་
ར་བ་གན་ས་ཀྱི་ལེའུ་སྟེ་དང་པོའོ།

རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོས་གསོལ་པ[༧]། ན་མ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ཆོས་ཀུན་ལ། རྒྱ་མཚོར་
ཀུ་[༨]བ་ཇི་ལྟ་བར།
ར་ང་འདོད་ལྷ་ཡི་གཟུགས་ལས་ནི། སེམས་ཅན་ཇི་ལྟར་
འགྲུབ་པར་
འགྱུར་། བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། བད་ག་མེད་རྣལ་
འབྱོར་ལྡན་པ་འམ།
ཡང་ན་ཧེ་རུ་ཀ་ད་པལ་བརྩོན་། གཞན་པའི་སེམས་ཀྱིས་
སྐད་ཅིག་ཀྱང་།
ད་ངོས་གྲུབ་འདོད་པས་མི་གན་ས་ས་སོ། དང་པོ་གོམས་པར་
བྱེད་དུས་ཀྱི།
གནས་ནི་གང་དུ་བསྔགས་[༩]པའི་སེམས། གཅིག་ཏུ་མཉམ་
གཞག་[༡༠]འགྲུབ་འགྱུར་བའི།
གན་ས་ནི་བཟང་པོ་[༡༡]ངེས་པར་བརབ་རྟག ར་ང་གི་
ཁྱིམ་དུ་མཚན་དུས་ས་སུ།
བད་ག་ཉིད་འགྲུབ་[༡༢]པའི་སེམས་ཀྱིས་ནི། ་རྣལ་འབྱོར་
མ་བསྒོམ་ཤེས་ར་བ་ཅན་།
ཡང་ན་ཧེ་རུ་ཀ་ད་པལ་གཟུགས། རྐང་པ་འཁྲུད་[༡༨]
ད་ང་ཟ་བ་ད་ང་།
འཐོར་འཐུང་སོ་རྩི་ཟ་བ་དང་། ཙནྡན་གྱིས་ནི་ལག་ཉེད་[༢༢]
ད་དང་༑
སྨད་གཡོགས་ཀྱིས་ནི་རྐེད་འགེབས་དང་། འབྱུང་[༢༢]དང་སྨྲ་ད་ང་འགྲོ་
བ་ད་ང་།
འདུག་ད་ང་ཁྲོ་ད་ང་རྒོད་པ་ད་ང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བསྟེན་[༢༦]པ་
ད་ང་༑
ཤེས་ར་བ་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ཉིད་ཀྱིས། རྣལ་འབྱོར་མ་ནི་རྣམ་པར་
བསྒོམ༑ གཞན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་སྐད་ཅིག་ཀྱང་། གདུག་[༡༢]པའི་སེམས་ནི་མི་རིགས་
པས༑
ད་ངོས་གྲུབ་འདོད་པས་དངོས་གྲུབ་ཕྱིར། མཁས་པས་འབད་པས་མི་
80---3ཏྭ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*