www.dharmabook.ru tibetan OCR
སྟོའབརྒགབཤ་༔བཙྪཞ་མ་ཁསྟོའ་༔---ོ་༔མ་༔རྡོ་༔དྡེ་༔ཀྲོགུར་༔ཆེབསྤྱ་༔
བྱ༔་བ0འ་༔རྒྱབ་༔ཛ་༔རྒྱལ་༔པོཞ་ཆེན༔
པོའིཞ་
བཞྭརྟག་པ།[༡]
རྒྱ་གར་སྐད་ད་དུ། ཨཱརྱ་ཌཱ༐ཀི་ནཱི་[༢]བཛྲ་པཉྫ་ར་མ་ཧཱ་ཏ་ནྟྲ་[༢]རཱ་ཛཱ་[༤]
ཀལྤ་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་མཁའ་འགྲོ་མ་རྡོ་རྗེ་གུར་ཞེས་བྱ་བའི་
རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོའི་བརྟག་[༥]པ།
ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལ་ལོ། ན་མ་མཁའ་
བེམས་[༧]བ་ཅས་དང་བ་ད་ང་།
གོ་སྐབས་མེད་དང་འབྱེད་པ་ད་ང་། སྣ་ཚོགས་
རྡོ་རྗེའི་[༢]གཞི་
གན་ས་ཁང་། སེམས་ཅན་ཁམས་ད་ང་ཡིད་འོང་ད་ང་། སེམས་
ཅན་སྣོད་ད་ང་
འཇིག་རྟེན་ད་ང་། ས་ད་ང་ས་འོག་བར་སྣང་དང་། ཡིད་ད་ང་
ལུས་ད་ང་ངག་
ད་ང་ནི། གཅིག་ད་ང་[༩]གཉིས་ད་ང་མཁའ་བདེ་ད་ེ་དང་། དྲུག་ད་ང་
ལྔ་དང་
དྲུག་གཉིས་ད་ང་། སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ནི་བཞི་པོ་དང་[༡༠]། གཅིག་གིས་ཉི་
ཤུར༐
མ་ཚང་[༡༡]དང་། ཁམས་གསུམ་མ་ལུས་པ་ད་ང་ནི། ཕ་ད་ང་བུ་ད་ང་མ་མོ་
ད་ང་༑
ཕྱི་རོལ་ད་ང་ནི་ན་ང་དང་ངམ[༡༢]། བཙུན་མོ་ཀུན་ད་ང་ཆོས་ད་ང་ནི།
ཐམས་ཅད་ལས་ད་ང་བད་ག་མེད་ད་ང་། འབྲས་བུ་རྒྱུ་ད་ང་བྱ་བ་ཞེས། བསྒྲུབ་
80---е-3

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*