www.dharmabook.ru tibetan OCR


བཀའ་འགྱུར། རྒྱུད་འབུམ།
བྱ་སྒྲུབ་ཐབས་རྡོ་རྗེ་ད་ང་། དེ་བཞིན་ཀུན་གཞི་རྣམ་ཤེས་ད་ང་། ཆོས་ཀྱི་
ད་བྱིངས་ད་ང་
མ་བྱུང་ད་ང་། མཁའ་ཡི་ཁམས་ད་ང་རང་ད་བྱིང་ས་དང་།
བད་ག་མེད་པ་ད་ང་བད་ག་ཅེས་ད་ང་། ད་ངོས་པོ་མེད་ད་ང་ད་ངོས་མེད་མིན་།
བདེ་བ་ཅ་ན་ད་ང་གྲུ་གསུམ་ད་ང་། ཨ་སྐྱེས་[༢]ད་ང་ནི་སྐྱོན་བྲལ་ད་ང་། རྡུལ་བྲལ་
ད་ང་
ནི་སྡིག་བཅོམ་ད་ང་། དབའ་རླབས་མེད་པའི་ར་ང་བཞིན་དང་། མཐར་
ནི་
ཞི་བའི་བདེ་རིག་ད་ང་། གསང་ད་ང་[༢]མཆོག་ད་ང་དགྱེས་[༤]པ་ལ། སངས་
རྒྱས་ཀུན་ཁྱབ་
སེམས་ད་པའ་ནི། མཁའ་འགྲོ་མ་ཡི་རྡོ་རྗེ་གུར་། འདི་ནི་ར་ང་
བྱུང་བཅོམ་
ལྡན་འད་ས། ལྷ་ཡི་[༥]བད་ག་པོ་གཅིག་པུ་ཉིད། ཐམས་ཅད་
བད་ག་ཉིད་རྟག་ཏུ་
བཞུགས། འབུམ་ཕྲག་ལྔ་བད་ག་ཀྱེའི་རྡོ་རྗེ། ལས་ནི་
ད་ཀྱིལ་འཁོར་ལྔ
ར་[༧]གསུངས་པ། རྡོ་རྗེ་ཅན་ད་ང་ཕན་པ་ད་ང་། དེ་བཞིན་རྡོ་
རྗེ་གཟི་བརྗིད་ཉིད་།
པདྨ་གར་གྱི་ད་བང་ཕྱུག་ད་ང་། རྟ་བདུན་རྒྱལ་པོ་ལྔ་
པོའོ༑
རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་ད་ཀྱིལ་འཁོར་དུ། ད་ཀར་མོ་རྐུན་མ་རོ་ལངས་མ།
གྷསྨ་རཱི་[༩]ད་ང་པུཀྐ་སཱི། རི་ཁྲོད་གདོལ་པ་གཡུང་མོའོ། རྡོ་རྗེ་ཕན་པའི་ད་ཀྱིལ་
འཁོར་དུ།
སྐམ་པ་ཞགས་པ༐ཉི་མ་[༡༢]ད་ང་། དོལ་ཟླུམ་མ་ད་ང་ལྕགས་ཀྱུ་
འཛིན་༑ མེ་ཏོག་མ་སོགས་མཚམས་ཀྱི་ཆ་ར། རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་ད་ཀྱིལ་འཁོར་དུ།
ཉི་ལག་མ་ད་ང་མར་མེ་མ། རིན་ཆན༐སྒྲོན་མ་ལོག་[༡༢]ལག་མ། ལཱ་སྱ་[༡༢]ལ་
སོགས་མཚམས་
ཆར་རོ། པདྨ་ཆོས་འབྱུང་ལྕགས་སྒྲོག་[༡༨]ད་ང་། འཁྱུད་མ་གར་
གྱི་ད་ཀྱིལ་འཁོར་དུ།
གླིང་བུ་མ་སོགས་མཚམས་ཀྱི་ཆ་ར་། བད་ག་ཉིད་ཆ་བྱད་
སྦྱོར་
བས་སོ། རྟ་ཡི་རྒྱལ་པོའི་ད་ཀྱིལ་འཁོར་དུ། རྡོ་རྗེ་སྒོ་ལྕགས་ལྡེ་ཀྱོག་[༡༢]མ།
སྒོ་མ་དང་ནི་གོས་འཛིན་མ། དེ་བཞིན་མཚམས་སུ་སྤྱན་ལ་སོགས། རྡོ་རྗེ་
མཁའ་འགྲོ་དེ་
རྣམས་ཀུན་། རྐང་པ་གཡོན་པ་བརྐྱང་[༢༦]བས་གན་ས། སྙིང་གར་[༡༧]
80---9[

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*