www.dharmabook.ru tibetan OCRགདོང་མའི་རྩའོ། རྟེན་པའི་ངོ་བོས་སྒྲོག་མའི་རྩའོ། དོན་ད་མ་པར་ཕྱག་རྒྱ་
ཆེན་པོ་གཅིག་པུ་སྟེ། འོན་ཀྱང་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱིས་བཞིར་དབྱེའོ། བཅོམ་
ལྡན་འདས་མས་
གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འད་ས་དེ་རྣམས་ལ་ལས་ཀྱི་ར་ང་བཞིན་གྱི་
བྱེ་བྲག་ཇི་ལྟར་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཞི་བ་ད་ང་།
རྒྱས་པ་ད་ང་། དབང་ད་ང་། དྲ་ག་པོ་སྟེ། ལས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་གིས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་
པོས་[༡]
ཐོབ་པའོ། བཅོམ་ལྡན་འདས་མས་གསོལ་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཞི་བ་
ད་ང་༑
རྒྱས་པ་དང་། དབང་དང་། དྲ་ག་པོ་རྣམས་ཀྱི་མིང་དང་སྤྱོད་པ་ཇི་
ལྟར་ལགས།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཞི་བ་ནི་རྒོད་[༢]པའོ།
རྒྱས་པ་ནི་བལྟ་[༢]བའོ། དབང་ནི་ལག་པས་འཁྱུད་[༤]༐པས་སོ། དྲག་པོ་ནི་
གཉིས་ཀྱིས་[༦]གཉིས་སྙོམས་པར་འཇུག་པའོ། དེ་རྣམས་[༧]ལ་སྤྱོད་པའི་ཚངས་
པའི་གན་ས་པའི་
སྤྱོད་པ་དང་། བརྟུལ་ཞུགས་[༨]ཆེན་པོའི་སྤྱོད་པ་དང་། གོས་
བྲལ་གྱི་
བརྟུལ་ཤུགས་[༩]ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་། རང་དབང་གི་སྤྱོད་པས་སོ། ད་པལ་
ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་
ལས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་། ད་བང་བསྐུར་བའི་དོན་ཞེས་བྱ་བའི་
ལེའུ་སྟེ་གཉིས་པའོ།

བཅོམ་ལྡན་འདས་མས་གསོལ་པ། ད་བང་བསྐུར་བའི་དུས་སུ་དཀྱིལ་འཁོར་
རྣམས་ཇི་
ལྟ་བུ། སློབ་ད་པོན་ནི་ཇི་ལྟ་བུས་བྱ། བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ཀྱིས་བཀའ་
སྩལ་པ།
སློབ་ད་པོན་གྱི་དབང་བསྐུར་བའི་དུས་སུ་རྡུལ་ཚོན་ལ་སོགས་པའི་ད་ཀྱིལ་
འཁོར་རོ། གསང་བའི་དབང་ལ་བླ་མ་ལ་ད་བུལ་བའི་ད་ཀྱིལ་འཁོར་ནི་རང་བྱུང་
གི་མེ་ཏོག་དང་
ལྡན་པའི་མེ་ཏོག་གིས་ས་སོ། ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་གི་[༡༠]དུས་
སུ་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ད་ང་ལྡན་པའི་བཞི་མཉམ་གྱིས་སོ། བཞི་པའི་དུས་སུ་
80---291

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*