www.dharmabook.ru tibetan OCRཔར་འབྱེད་། ཡེ་ཤེས་དགའ་བྲལ་ལྷན་རྟག་བཞུགས། དངོས་པོ་རོ་མཉམ་ལྟ་
བ་ཡིན།
འདོད་པ་ཆ་གས་པའི་རྣམ་ད་ག་བྱེད། འདུས་པ་རེག་བྱ་བྱེད་པ་ཡི།
ད་ངོས་ནི་སྲིད་པ་མེད་[༡]པར་བྱེད། འོ་ད་ང་འཁྱུད་པའི་[༢]ལོངས་སྤྱོད་རྣམས།
དངོས་ནི་དངོས་པོ་[༤]ར་བ་གཅོད་བྱེད་། པུཎྜ་རཱི་[༥]ཀའི་འབྱུང་ས་ཡིས[༦]། ཟུར་
གསུམ་ལ་
སོགས་བརྟེན་[༧]པ་ཡིས། རྟེན་ནི་བསམ་དུ་མེད་པ་སྟེ། ཆོས་དབྱིངས་
རང་གི་ངོ་བོ་ཡིན།
སྟེང་དང་འོག་ནི་མཉམ་པའི་རྟེན། མྱ་ངན་འད་ས་[༨]པ་
རྟོག་
མེད་བྱེད། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བདུད་རྩིའི་རྟེན་། རིགས་ལྔ་ཡི་ནི་མཆོག་གི་
གཞི༑
ཡེ་ཤེས་འདོད་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། འད་ར་བ་ད་གའ་བ་མཆོག་གི་ད་གའ།
ཡེ་ཤེས་ཤེས་པ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། གཞི་མེད་པ་ཡི་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། གཞི་ད་ང་
བཅས་པ་
ད་གའ་བྲལ་ད་གའ། ཡེ་ཤེས་ང་རྒྱལ་མེད་པར་བྱེད། ཆོས་ཀུན་རྣམ་
པར་ཤེས་པ་སྟེ།
ཡེ་ཤེས་ཤེས་བྱ་དོན་གྲུབ་བྱེད། རྣམ་[༩]པར་འབྱེད་པ་འོད་
གཟུགས་གྲགཟུགས།
ཚུལ་དང་སྤྲིན་ད་ང་སྟོབས་བདག་ཉིད། རྣམ་པར་འབྱེད་པ་
དངོས་
ཀུན་དུ། རྣམ་པའི་གཞི་ད་ང་བ་ཅས་པ་ཐིམ། སྐྱེ་དང་གན་ས་པ་སྒྱུ་
འཕྲུལ་གྱི།
རྣམ་པར་འབྱེད་པ་གཏི་མུག་ག་གསོད། འཁོར་ལོ་སྔགས་དང་བྱ་བ་
ལ༑
འཇོམས་བྱེད་དེ་ནི་རྣམ་པར་འབྱེད། རྩ་ཡི་[༡༠]སྙིང་པོ་ཐམས་ཅད་ནི།
བཅོམ་པའི་ཕྱིར་ན་[༡༡]རྣམ་པར་འབྱེད། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནི་སྙིང་པོའི་མཐའ། རྣམ་
པར་འབྱེད་པ་
གསོལ་བ་ཡིན་། ཡེ་ཤེས་ཤིན་ཏུ་བདེ་བྱེད་ཕྱིར། རྣམ་པར་
འབྱེད་པར་
དེ་ཕྱིར་བརྗོད་། གཉིས་སུ་མེད་པ་[༢༢]མཆོག་ཞི་བ། ཆ་གས་པ་དང་
ནི་
ཆ་གས་བྲལ་མིན[༡༨]། དྲི་མ་མེད་པ་བཅོས་མེད་པ། རྒྱུད་ད་ང་སྔགས་ད་ང་
རིམ་པ་བྲལ། རང་རིག་[༡༧]པ་ད་ང་བརྗོད་དུ་མེད། ཐམས་ཅད་ཁྱབ་ཅིང་དཔེ་
བྱད་མེད།
དེ་ལྟ་བུ་ནི་དོན་ད་མ་པ[༡༢]། ལྷ་ཡི་དབང་ཕྱུག་རྣམ་པར་འབྱེད།
80---30о-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*