www.dharmabook.ru tibetan OCRབར་མའི་[༡]ལྕེ་ཕྱིར་དབྱུང་བར་བྱ་ཞིང་གཡས་བརྐྱང་ད་ང་གཡོན་བརྐྱང་[༢]སྦྱིན་ནོ།
གང་གི་ཚེ་སྣ་ཚོགས་པའི་གཟུགས་བསྟན་པ་དེའི་ཚེ་[༢]འཁོར་ལོ་བཅུའི་སྔགས་བརྗོད་
པར་བྱའོ།
གང་གི་ཚེ་ཡི་གེའི་དོན་བརྗོད་པ་དེའི་ཆེ་ཡི་གེས་[༤]ལན་བརྗོད་པར་
བྱའོ༑
གང་གི་ཚེ་ཕྱིར་བརྗོད་པ་དེའི་ཚེ་ཤའི་ལན་སྨྲ་བར་བྱའོ། གང་གི་ཚེ་
རྒྱལ་
མཚན་ཞེས་སྨྲ་བ་དེའི་ཚེ་མཚན་ཞེས་སླར་བརྗོད་པར་བྱའོ། གང་གི་ཚེ་[༥]
པདྨ་
བརྗོད་པ་དེའི་ཚེ་མངལ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ། གང་གི་ཚེ་གཤོལ་ཞེས་སྨྲ་བ་
དེའི་ཚེ་
ལག་པ་ཞེས་བརྗོད་པར་བྱའོ། གང་གི་ཚེ་འདོད་པའི་ལེན་པ་དེའི་ཚེ༐ཤ་
ལི་[༦]ཞེས་
སྨྲ་བར་བྱའོ། གང་གི་ཚ༐ཚོན་རྩི་ཞེས་[༧]བརྗོད་[༨]པ་དེའི་ཚེ་ཟན་ཞེས་
བརྗོད་པར་བྱའོ། གང་གི་ཚེ་སྲོག་ཅེས་བརྫོད་[༩]པ་དེའི་ཚེ་ཆུ་ཟླ་ཞེས་སྨྲ་བར་
བྱའོ༑
གང་གི་ཚེ་རྙེད་པ་ཞེས་བརྗོད་པ་དེའི་ཚེ་ཡིད་ཅེས་བསྟན་ནོ[༡༠]། གང་གི་
ཚེ་མི་དག
འ་[༡༧]བ་བརྗོད་པ་དེའི་ཚེ་ལམ་བསྟན་ནོ[༡༢]། གང་གི་ཚེ་ཁྲོ་བ་ཞེས་བརྗོད་
པ་དེ
འི་ཚེ་ཆང་བཏུང་ཞིང་[༡༨]སླར་བརྗོད་ད་དོ། གང་གི་ཚེ་མོད་[༡༢]པ་ཞེས་བརྗོད་པ་
དེའི་ཚེ་
ངལ་སོ་[༡༨]ཞེས་སྨྲའོ[༢༦]། གང་གི་ཚེ་བརྟན་[༡༧]པ་ཞེས་བརྗོད་པ་དེའི་ཚེ་གཉིད་
ཅེས་
སྨྲའོ། གང་གི་ཚེ་དུས་བརྗོད་པ་དེའི་ཚེ་ད་གའ་བ་ཞེས་སྨྲའོ། གང་གི་ཚེ་
ཟླ
ཱ་བ་ཞེས་བརྗོད་པ་དེའི་ཚེ་གོས་ཞེས་སྨྲའོ། གང་གི་ཚེ་ཉི་མ་དྲ་ན་ནོ་ཞེས་བརྗོད་
པ་དེའི་ཚེ་སྐོམ་ཞེས་སྨྲའོ། གང་གི་ཚེ་མེ་ཞེས་བརྗོད་པ་དེའི་ཚེ་གྲིབ་མ་ཞེས་སྨྲའོ།
གང་གི་ཚེ་ཉ་ཞེས་བརྗོད་པ་དེའི་ཚེ་འོང་ཞེས་སྨྲའོ། གང་གི་ཚེ་གླུའི་སྒྲ་བརྗོད་
པ་དེའི་ཚེ་
གསེར་ཞེས་སྨྲའོ། གང་གི་ཚེ་ས་ལེ་སྦྲམ་ཞེས་སྨྲ་བ་དེའི་ཚེ་ཁྱེར་ཞེས་[༡༧]
སྨྲའོ༑ གང་གི་ཚེ་རོ་ཞེས་བརྗོད་[༢༠]པ་དེའི་ཚེ་ས་ཞེས་སྨྲའོ། གང་གི་ཚེ་ང་རྒྱལ་
ཞེས་[༢༡]བརྗོད་
པ་དེའི་ཚེ་རླུ་ང་ཞེས་སྨྲའོ། གང་གི་ཚེ་མཚོ་ཞེས་སྨྲ་བ་དེའི་ཚེ་ལེགས་
ཞེས་བརྗོད་ད་དོ།
གང་གི་ཚེ་མདའ་ཞེས་བརྗོད་པ་དེའི་ཚེ་ཁྲིམས་འཆལ་ཞེས་སྨྲའོ།
80---333

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*