www.dharmabook.ru tibetan OCRཞིང་ཐོང་པས་ཀུན་དུ་རབ་བསྒྱུར་བས། ཞིང་ལ་གནོད་པའི་རྩྭ་[༡]ད་ང་ལྗོན་ཤིང་
རྒྱ་ཆེར་སེལ། དེས་ན་[༢]རྣམ་ད་ག་གཙང་སྦྲ་[༢]ཅན་ཞེས་བརྗོད༐དེ་བཞིན་[༤]།
དེ་བས་མཆོག་ཏུ་སྦྱོར་བའི་བད་ག གཉིས་པ་ཡང་ནི༐གཞག་པར་[༥]བྱ། དེ་
ལྟར་དེ་བཞིན༐
ཕྱི་ཉིད་བཀྲུ[༦]། དེ་ཕྱིར་མཁས་པས་སྟོང་པ་ཉིད་། གསུམ་གྱི་
ཚུལ༐
གྱིས་དག་[༧]པར་བྱ། དེ་བཞིན་གཟུགས་དང་སྟོང་པ་བཞིན། དབུས་སུ་
རྣམ་ཤེས་
ས་བོན་ནོ། ས་བོན་ས་བོན་མྱུ་གུ་དང་། གཟུགས་དང་ད་བང་པོ་རྩ་
ཡི་ག
ཞི[༨]། རང་བཞིན་ཚུལ་གྱིས་ཆ་ཤས་མཚན་ཉིད་ནི། སྐྱོན་མེད་རྡོ་རྗེའི་
རང་བཞིན༐
ཡང་ད་ག་[༩]གན་ས། དབང་པོ་དྲུག་ད་ང་ཆོ་ག་དྲུག་ནི་ཡང་ད་ག་
འབྱུང་༑
ལྷ་གནས་[༡༠]བཅུ་གཉིས་ས་ནི་སརྦ་ད་ང་། སྔགས་ཀྱི་ཡི་གེ་མཆོག་
ཉིད་ནི།
ཡིད་ཀྱི་འཕྲུལ་པས་བསྒྲུབ་[༡༡]པར་བྱ། ཨེ་མའོ་སེམས་ཅན་ཉོན་རེ་
མོངས༑
སྔགས་ནི་ཨུ་གུ་ཨུ་གུ་དང་། ཉམས་པའི་གཟུགས་བརྙན་མཉམ་
བསྒོམ་པ།
སྙིང་པོ་ཉིད་ཀྱིས་རྣམ་པར་སྤངས། སྔགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ད་མ་པ་ནི།
དེ་ཕྱིར་ཡིད་ཀྱིས་[༢༢]རྗེས་སུ་འབྲང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་ཅིང་གཡོ་
ཞིང་བསྐྱེད་[༡༨]པ་ཡི། སྔགས་ནི་བློ་དང་ལྡན་པས་ངེས་པར་ཤེས་པར་བྱ། དེ་
ཉིད་མེད་པའི་སྔགས་
ཀྱིས་འགྲོ་བ་རྨོངས་པར་མཐོང་། ལོག་པར་སྨྲ༐བ་ཡི་ནི་[༡༧]
གཟུགས་
བརྙ་ན་སེམས་དང་ནི། སྔགས་ཀྱི་བད་ག་ཉིད་དོན་ད་མ་མཆོག་གི་ཡི་གེ་
ཡིས༑
ལས་བཞི༐ཡི་ནི་[༡༨]ཆོ་ག་[༢༦]ཡོངས་སུ་གྲགས་པའོ། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ལེའུ་
ཞེས་བྱ་[༡༧]སྟེ་
བཞི་པའོ།
དེ་ནས་གཞན་ཡང་བཤད་བྱ་བ། སྐྱོན་དང་ཡོན་ཏན་སྤངས་གྱུར་པའོ།
དབུ་མའི་གནས་ནི་སྐྱོན་མེད་པའོ། རང་བཞིན་དག་པའི་ཡིད་ལས་འབྱུང་བའི་
80---831

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*