www.dharmabook.ru tibetan OCR


ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཞིས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།
-- -- --
བཏགས་ན། ནད་རིམས་རབ་ཏུ་ཞི་བར་འགྱུར་རོ། ཡང་ཨོཾ་མ་ཧཱ༐ཀཱ་ལ་ཤུ་ཙི་
ར་པུ་
ཝི་ར་སྤུ་ར་བརྡྷ་[༡]ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཡི་གེ་
བཅུ་བདུན་པ་
འདི་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་བཟླས་ན་ས་བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་ནི། སྨན་ག་
ལ་[༢]ར་ཊ་དང་། སུ་པ་ལ་ན་དང་། མ་ཧཱནྟ་ར་ད་ང་། ཨི་ཀླ་[༢]ར་ཡ་ཝ་ད་ང་།
ས་མ༐ཊི་ར་ཎ་[༤]དང་། ཨ་ལ་ཝུ་དང་། ནཱི་ར་ཀ་ལ་དང་། ཀཱྃ་ཊཱ་[༥]༐ཧཱ་བཱི་ཀ་
ཛ་དང་།
ཆུ་ཤིང་གི་འབྲས་བུ་ད་ང་། སྦྲང་ད་ང་། ཊ་སུ་རཱི་དང་། མུ་ཏི་རི་
དང་།
ས་པྟ་དང་། ལི་དང་། ཨྃ་ག་བ་ལཱི་ད་ང་། ར་ཎ་སཱ་སུ་ར་ད་ང་། ཕེ་
ཊ་
ཝཱ་[༧]ར་དང་། གྷ༐ཎ་ཊ་ཀ་[༨]ཕ་ལ་དང་། སུ་མུ་རི་དང་། ཙནྡྲ་[༩]མ་སུ་རི་
དང་།
ཨུ་བྷཀྟ་[༡༠]ཙི་དང་། ལ་ཊ་ཀཱི་དང་། ཏེ་ན་ཧ་ད་ང་། ཙཎྚ་པྲི་ དང་།
པུཀྵ་ཡཱ་ད་ང་། ཙ་ར་ཊ་དང་[༡༢]། མ་དི་ར་བཱི་ཛ་དང་། སུཾ་བྷཱ་ཕ་[༡༨]ལ་དང་།
ཧ་གྷོ་[༡༢]ར་དྲ་བྱ་ནེ་ཧ་ར་དང་། སུདྡྷ་མུ་ཎི་[༡༢]བྲཱ་ཅཱརྱ་ཕ་ལ་དང་། ཨ་ མྲ་ཕ་ལ་
དང་༑
པྲ་ཧ་རི་ད་ང་། ཀུནྡྷ་ལི་ཙི་ལཱི་[༢༢]དང་། ཛ་ལ་ཙ་ར་ཌིརྦྦ་ ད་ང་།
ཧངྶ་ཌིརྦྦ་[༢༢]དང་། མཱ་ག་ཊ་ད་ང་། བུ་མ་ལ་ཧ་དང་། ཨ་ཡན་ཏ་ཕ་ལ་དང་།
ཀཉྫ་རུ་[༢༢]དང་། པུ་ག་ད་ང་། ཨ་མུ་ག་ལ་དང་། གྷན༐པཱ་ར་མཱ་[༢༡]ན་སཱ་དང་།
རྣལ་འབྱོར་པས་རྫས༐བཞི་བཅུ་པོ་[༢༢]དེ་རྣམས་བཟུང་ལ། ཟླཱ་བ་དང་། ཉི་མ་
གཟས་བཟུང་[༢༢]བ
འི་དུས་སུ་དེ་རྣམས༐ཆ་བསྙམས་[༢༥]ལ་ལྟོ་སྟོང་ལ་མིད་ནས་ཇི་སྲིད་་་་
གྲོལ་
གྱི་བར་དུ་སྔགས་[༢༥]བཟླས་ན་སྐད་ཅིག་དེ་ཉིད་ལ་འཆི་བ་མེད་དེ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་
དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ར་རོ།
གལ་ཏེ་མ་གྲུབ་ན་སྒྲུབ་[༢༦]པ་པོས་ཟླཱ་ཕྱེད་་
བསྐྱ
ར་[༢༢]ན་ལོ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ཏུ་འཚོ་ཞིང་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་[༢༥]རྣམས་ལས་
གང་འདོད་
པ་དེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། ཟླཱ་བ་ད་ང་། ཉི་མ་གཟས་གཏོང་བའི་
དུས་སུ་
གོང་གི་བྱ་བ་བྱེད་པ་དེས་ཐེ་ཚོམ་[༢༢]མེད་པར༐ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དང་
---24

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*