www.dharmabook.ru tibetan OCR


རྣལ་འརྒྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་དཔལ་རྗོ་ཇི་སྲེང་བ་མངོན་པར་བརྫོད་པ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟིང་པོ་གསང་བ་རྣམ་པར་ཀྱི་བ་ཞིས་བྱ་བ།
རྒྱལ་པོ་གཉིས། བྱ་བ་ནན་ཏན་གྲུབ་ཡེ་ཤེས། དོན་ཡོད་གྲུབ་པའི་རིགས་ལས་
བྱུང་༑
དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་ནི། ཡེ་ཤེས་མཚན་ཉིད་རྣམ་ཤེས་བརྗོད།
རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནམ་མཁའི་ཁམས། ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་འཇམ་རྡོ་རྗེ། དེ་
བཞིན་ཁྲོ་བོའི་
རྒྱལ་པོ་གཉིས། ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཆོས་ཀྱི་ད་བྱིངས། མི་བསྐྱོད་་
པ་ཡི་[༡]རིགས་ལས་བྱུང་། མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་རྣམ་པ་ལྔ་། གཞལ་ཡས་ཁང་
ན་[༢]
འདི་དག་བཞུགས། དེ་ཉིད་ཁམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཡིས། རིམ་པ་ཇི་བཞིན་
བཤད་པར་བྱ། སྐྲ་རུས་ཕྱི་ས་མཆིལ་མ་སྙིང་། ས་[༢]ནི་རྣམ་སྣང་བདག་ཉིད་
ད་དོ༑
སྤུ་དང་རྣག་[༤]དང་ཉེ་བའི་སྙིང་། སེན་མོ་ཆུ་ཡི་ཁམས་སུ་ཤེས། རིན་
ཆེན་འབྱུང་ལྡན་བདག་ཉིད་ཀྱི།
རིགས་ཀྱི་རྟེན་དུ་ཤེས་པར་བྱ། སོ་དང་
པགས་[༥]པ་
ཤ་དང་སྙིང་། མེ་ཡི་ཁམས་ཞེས་བྱ་བར་བརྗོད། འོད་ད་པག་མེད་
ཀྱི་རང་བཞིན་དང་།
རིགས་ཀྱི་དབྱེ་བར་ཤེས་པར་བྱ། རྒྱུས་པ་ཤ་དང་རྩིབ་
ལོགས་
སྙིང་། རླུང་ནི་དོན་ཡོད་གྲུབ་པའོ། དྲི་མ་རྒྱུས་[༨]པ་མཁྲིས་པ་སྙིང་།
དེ་ནི་ནམ་མཁའི་ཁམས་སུ་གྲགས། མི་བསྐྱོད་པ་ཡི་རང་བཞིན་དང་། སྙིང་
ནི་རྣམ་
ཤེས་ལྔ་ཞེས་བྱ། རེ་རེ༐ལ་ཡང་[༩]གོ་སོར་ནི། རྣམ་པ་ལྔ་ནི་སྤྲོ་བ་[༡༠]ཤེས།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ། ན་ང་གི་བདག་ཉིད་རྫས་ཕྱེ་བ། ཤ་རྩ་རྒྱུས་
པ་ཤ་
ཁམ་[༢༢]ཚད། ཀླད་[༡༢]པ་དང་ནི་ཀླད་[༡༢]རྒྱས་དང་། རུས་པ་རྐང་དང་སྙེ་མ་
དང་༑
མཁལ་མ་སྙིང་དང་ལྟོ་བ་དང་། གློ་བ་མཚེར་[༡༢]པ་གཅིན་དང་ནི།
བཤང་བ་ཕོ་བ་ལོང་ཀ་[༡༧]དང་། ཞག་དང་ཆུ་སེར་རྣག་དང་ནི། ཁྲག་དང་
མཁྲིས་པ་
བད་ཀན་དང་། ངར་སྣབས་སྐྲ་དང་ཁ་སྤུ་[༡༢]དང་། སེན་མོ་སྤུ་དང་
པགས་[༢༢]པ་དང་། ལག་པ་རྐང་མིག་ཡན་ལག་སོག་ས། མཚོག་ མ་དཔུང་པ་
ཞེས་ནི་བརྗོད[༢༢]། དེ་དག་རིམ་པར་ཤེས་པར་བྱ། གཞལ་ཡས་ཁང་ནི་རྣམ་
8 ---913

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*