www.dharmabook.ru tibetan OCR


བཀའ་འགྱུར། སྒྱུད་འབུམ
-- --
ཧཱ༑ བདུད་རྩི་ལ་སྭཱ་ཧཱ། ད་ཀའ་ཐུབ་འཛིན་ལ་སྭཱ་ཧཱ། ལྕགས་ཀྱུ་ལ་སྭཱ་ཧཱ།
དོན་ཡོད་ལ་སྭཱ་ཧཱ། གཙུག་ཏོར་རྒྱལ་པོ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། མདོག་ད་ཀར་པོ་ལ་སྭཱ་ཧཱ།
སྔོ་བསང་ས་མདོག་ལ་སྭཱ་ཧཱ། འཕྱང་བོ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། གླང་པོ་ཆེ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། བ་
གླང་
འཕེལ་གྱི་ལག་པ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། བདུད་ཀྱི་རྣམ་པར་འཕྲུལ་པ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། སྦྲུལ་
གྱི༐
སྐ་ར་གས་ཅན་ལ་སྭཱ་ཧཱ། རྡོ་རྗེ་ ཕུར་པ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། ལག་པ་གཉིས་ཀ་ལ་སྭཱ་
ཧཱ༑
ཨཱ་རྡོ་རྗེ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། འབར་བའི་འོད་བྱེད་[༧]ལ་སྭཱ་ཧཱ། བློ་གྲོས་བརྟན་པའི་
རྡོ་རྗེ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། མྱུ་གུ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། འོད་བྱེད་ལ་སྭཱ་ཧཱ། རྡོ་རྗེས་ རྣམ་པར་
འཇོམས་པ་ལ་སྭཱ་ཧཱ།
རྡོ་རྗེའི་དྲ་བ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་ལ་སྭཱ་ཧཱ།
རྡོ་རྗེ་ཁུ་ཚུར་ལ་སྭཱ་ཧཱ། སྤྲིན་རྣམ་པར་འཐོར་བ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། ཆ་ར་པ་རྣམ་པར་
རྟོན་པ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། རྡོ་རྗེ་
ཉེ་བའི་སྙིང་པོ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། མཐེ་བོའི་རྒྱལ་པོ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། བེ་ཅོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་སྭཱ་ཧཱ།
གོ་ཆ་འི་རྒྱལ་པོ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་དྷཱི་[༡༢]ཨོྃ། ད་ཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་ད་པོན་ཆེན་པོ་ལག་ན་རྡོ་རྗེ་དྲག་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཨོཾ་ཧུ་ལུ་
ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བན་དྷ་བན་དྷ། ཧ་ན་ཧ་ན་། ཨ་མྲྀ་[༡༢]ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ།
ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཡུལ་འཁོར་སྲུང་ལ་སྭཱ་ཧཱ། མིག་མི་བཟང་ལ་སྭཱ་ཧཱ།
འཕགས་སྐྱེས་པོ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། ལུས་ང་ན་པོ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། ད་བང་པོ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། མེ་ལྷ་
ལ་སྭཱ་ཧཱ།
དྲ་ང་སྲོང་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྭཱ་ཧཱ། ཉི་མ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། ཟླ་བ་ལ་སྭཱ་
ཧཱ༑
གཤིན་རྗེ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། ཁྱབ་འཇུག་ལ་སྭཱ་ཧཱ། སྲིན་པོའི་བད་ག་པོ་ལ་སྭཱ་ཧཱ།
ཀླུའི་བད་ག་པོ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། རླུང་ལ་སྭཱ་ཧཱ། ད་བང་བད་ག་ལ་སྭཱ་ཧཱ། ད་བང་
བ་ད་ག་གི་
ཆུང་མ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། བརྒྱ་བྱིན་ལ་སྭཱ་ཧཱ། ནོར་ལྷའི་བུ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། རྡོ་རྗེ་
ཆེན་པོ་ལ་སྭཱ་ཧཱ།
ཚང་ས་པ་ཆེན་པོ་ལ་སྭཱ་ཧཱ། ས་ལ་སྭཱ་ཧཱ། ད་བྱང་ས་ཅན་ལ་སྭཱ་
9о-----36

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*