www.dharmabook.ru tibetan OCR


རྗོ་ཇི་སཆ་ཞིས་བྱ་བ་ཀླུའི་དམ་ཚིག་རྒོ།
-- ---- -- -- -- -- -- --
པ་འཛིན་པས་ཞིང་གི་ད་བུས་སས་མ། ཁང་སྟེང་ངམ། གན་ས་མཐོན་པོར་ད་ཀྱིལ་
འཁོར་གྲུ་བཞི་པ་བྱ
ས་ལ་ཕྱོགས་བཞིར་བུམ་པ་བཀང་བ་བཞི་བཞག་གོ། མེ་
ཏོག་སིལ་མས༐
ག་ཅལ་བཀྲམ་སྟེ་བཞག་གོ། གཟུགས་འཁྱིལ་པ་བདུན་བྱའོ།
འབྲས་ལས་བྱས་པའི་འཁྱིལ་པ་བདུན༐བྱས་ཏེ། ག་ཟུགས་རེ་རེ་ཞིང་ཡང་་་
གཟུགས་ཉི་ཤུ་རྩ་རེ་བྱའོ། འབྲས་ད་ང་འོ་ཐུག་[༧]བསྲེས་པ་ད་ང་། ཞོ་ད་ང་།
འོ་མ་གཞག་པར་བགྱིའོ། ཕྱོགས་བཞིར་དྲིལ་བུ་གཞག་པར་བྱའོ། པདྨ་ལྟ་
བུར་
ཟན་གྱི་གཏོར་མ་སྔ་མ་བཞིན་གཞག་[༡༠]པར་བྱའོ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ད་བུས་
སུ་
བུམ་པ་ཆེན་པོ་བཞག་སྟེ་བ་ལས་བྱུང་བ་ལྔ་ད་ང་། འོ་མ་ད་ང་ཆུས་ད་གང་ངོ་།
ཡུངས་ཀར་[༡༢]ད་ང་། འབྲས་ཡོས་བླུག་[༡༢]པར་བྱའོ། སྔགས་ལན་དྲུག་ཅུར་[༡༢]
ཡོངས་སུ་བཟླས་[༡༢]པར་བྱའོ། སེང་ལྡེང་[༡༦]གི་ཕུར་བུ་བཞི་ད་ང་། ལྕགས་ཀྱི་ཕུར་
བུ་
གཅིག་བྱ་སྟེ། ཐམས་ཅ་ད་སོར་བརྒྱད་ཀྱི་ཚད་དུ་བྱའོ། བ་སེར་སྐྱའི་ལྕི་
བའམ༑
བག་ཕྱེ་ལས་བྱས་པའི་ཀླུའི་གཟུགས་བཞི་བྱ་སྟེ། ད་ཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གྲྭ་[༡༢]
བཞིར་གཞག་[༡༢]པར་བྱའོ། སེང་ལྡེང་གི་ཕུར་བུ་དེ་ད་ག་ཀྱང་སྙིང་གར་ནུབ་
པར་གཟུགས་ས་སོ། སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ཡོང་ས་སུ་བཟླས་[༢༡]པར་བྱའོ། ཤར་
ཕྱོགས་སུ་
ཀླུ་མགོ་བདུན་པ་གཞག་པར་བྱའོ། ནུབ་ཕྱོགས་སུ་མགོ་བརྒྱད་པའོ།
ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་མགོ་ལྔ་པའོ། བྱང་ཕྱོགས་སུ་མགོ་གསུམ་པའོ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་
ད་བུས་སུ་
མགོ་ད་གུ་པ་གཞག་པར་བྱའོ། པོག་ཕོར་རེ་རེ་སྟེ་ལྔ་གཞག་[༢༤]པར་
བྱའོ༑
ཡུངས་ཀར་དང་། བྲ་ཡོས་ སུ་བསྲེས་པ་ལ་ལན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་བཟླས་
པ་བྱས་ཏེ། ཕྱོགས་བཞིར་གཏོར་རོ། གཟུངས་འདི་བྲིས་ལ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་རྩེ་
མོ་ལ་བཏ་གས་ཏེ་
ད་ཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གྲྭ་བཞིར་གཟུགས་ས་སོ། ཞིང་གི་དབུས་སུ་[༧]
ཡང་གཟུགས་ས་སོ།
སྐྱེད་མོས་ཚལ་གྱི་ད་བུས་སུ་ཡང་གཟུགས་སོ། དེ་བཙུགས་
9о- --101

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*