www.dharmabook.ru tibetan OCR


བཀའ་འགྱུར། སྒྱུད་བུམ།
-- -- --
པའི་ཚད་ལ་ཙནྡན་ད་ཀར་པོས་ལེགས་པར་བྲི་བར་བྱའོ། ན་ང་གི་ཁྲུ་བཞིའི་ཚད་
ལ༑
གླ་རྩི་ད་ང་། གུར་གུམ་ད་ང་། ག་བུར་ད་ང་བསྲེས་པས་བྲི་བར་བྱའོ།
དེའི་ད་བུས་སུ་གར་མཁན་མཆོག་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ལག་པ་བཅུ་
དྲུ་ག་པ།
མཚན་ད་ང་ལྡན་པ་བྲི་བར་བྱའོ། ཕྱི་རོལ་གྱི་ད་ཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཚང་ས་
པ་ད་ང་།
གཏོགས་འདོད་ད་ང་། ད་བང་པོ་ཆེན་པོ་ད་ང་། མཐུ་ཆེན་པོ་བྲི་
བར་བྱའོ།
གྲྭ་བཞིར་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་བྲི་བར་བྱའོ། ཕྱི་རོལ་གྱི་ད་ཀྱིལ་འཁོར་
གྱི་གན་ས་སུ་གནོད་སྦྱིན་མང་པོ་སྣ་ཚོགས་བྲི་བར་བྱའོ། སྒོ་བཞིར་གང་བ་བཟང་
པོ་ད་ང་།
ནོར་བུ་བཟང་པོ་ད་ང་། སྟོབས་ཀྱི་ལྷ་ད་ང་། ད་གའ་བའི་ད་བང་པོ་
བྲི་བར་བྱའོ། ད་བུས་ཀྱི་ད་ཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གན་ས་སུ་སང་ས་རྒྱས་གཅིག་པུ་ད་པའ་
བ་
ཤཱཀྱ་མིའི་སེང་གེའི་གཟུགས་གཞུག་པར་བྱ་སྟེ། ལག་ན་རྡོ་རྗེ་ད་ང་། བརྒྱ་
བྱིན་རྔ་
ཡབ་ཐོགས་ཤིང་གཡབ་པ་ལྟར་གཡས་གཡོན་དུ་གཞག་པར་བྱའོ། བྱང་
ཕྱོགས་ཀྱི་
གྲྭར་གང་བའི་བུམ་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ད་ང་། ད་ངུལ་གྱི་སྣོད་བརྒྱད་གཞག་
པར་བྱའོ།
ནུབ་ཕྱོགས་སུ་པོག་ཕོར་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ད་ང་། དེ་བཞིན་དུ་ཤར་ད་ང་།
ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡང་གཞག་པར་བྱའོ། གཏོར་མ་གང་བ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ད་ང་།
གཏོར་མའི་བུམ་པ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ད་ང་། འབྲུ་ད་ང་། འབྲས་བུ་ད་ང་། མེ་
ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་
བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ད་ང་། ཁམ་ཕོར་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ད་ང་། བར་བར་
དུ་
མཚོན་ཆ་སྣ་ཚོགས་པ་ཡང་གཞག་པར་བྱའོ། ཁ་ཟས་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་ད་ང་།
བཅོ་བ་སུམ་ཅུ་ད་ང་། བ་ད་ན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ད་ང་། གསེར་གྱི་སྣོད་བཞི་ད་ཀྱིལ་
འཁོར་གྱི་
ད་བུས་སུ་གཞག་པར་བྱའོ། ཐོ་བ་བཞི་ད་ང་། འཁོར་ལོ་སུམ་ཅུ་
ད་ང་༑
མུ་ས་ལ་བཞི་ད་ང་། མད་འ་བཞི་ད་ང་། བུམ་པ་བཞི་གཞག་པར་་
བྱའོ༑
དྲི་སྣ་ཚོགས་ད་ང་། བདུག་པ་སྣ་ཚོགས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་ད་བུལ་ལ་ལོ།
)о-----2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*