www.dharmabook.ru tibetan OCR


བཀའ་འགྱུར། རྒྱུད་འབུས
-- -- -- -- -- -- -- --
ཡང་ཡིད་མི་བདེ། རྟག་པ་ཉིད་དུ་སྲུང་བའོ། གནོད་སྦྱིན་དེ་ཉིད་མཐོང་ཙམ་
གྱིས༑
ད་ཀྱིལ་འཁོར་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྟན་པ། འདིར་ནི་ཡོན་ཏ་ན་དེ་[༡]
རྣམས་འབྱུང་།
བསྒྲུབས་པར་གྱུར་[༢]ན༐ལྟ་ཅི་སྨོས། གང་ཞིག་ད་ད་པས་དེ་
བཞིན་རྟོགས།
གུས་པས་བརྟན་[༤]པས་གཞན་མི་འཇུག འདི་ལ་གུས་པས་
དོན་དུ་གཉེར། བསླབ་པ་སྡོམ་པ་སོགས་པ་ཡིས། དེས་ན་འབད་པས་
གཙང་སྦྲ་བྱ། ཡིད་ལ་ས་བྱུང་[༧]བའི་ད་ཀྱིལ་འཁོར་མཆོག ག་ཙང་ཞིང་ད་བེན་
པའི་ས་ཕྱོགས་ས་སུ།
ཤིང་གི་འབྲས་བུ་སྣ་ཚོགས་བ་ཅས། པུས་ནུབ་ཙམ་གྱི་ས་
སྦྱང་ས་ལ། བ་ཡི་རྣམ་ལྔས་བྱུག་པར་བྱ། མཉམ་པར་བརྡུང་ཞིང་བ་ཅ་ག་[༡༠]
པར་བྱ།
ལག་མཐིལ་ལྟ་བུའི་མཉམ་པ་ལ། ཁྲུ་ཚད་ཉི་ཤུ་ཙམ་ལ་ནི། གནོད་
སྦྱིན་ད་བང་པོ་
མངོན་པར་བསྔགས[༡༡]། མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས་ག་ཅལ་[༡༢]དུ་བཀྲམ།
ཨ་གར་[༡༢]བདུག་པས་བདུག་པ་ད་ང་། ཉི་མ་བཟང་པོ་དེ་བཞིན་གཟའ། དེ་
བཞིན་དུ་ས་
ཚོད་བཟང་པོ་ལ། ད་ཀར་པོའི་ཕྱོགས་ལ་ལེགས་པར་ད་གེ། སློབ་
ད་པོན་ལེགས་པར་
བསྔོགས་[༡༢]པ་ཡིས། བ་ཡི་རྣམ་ལྔས་འེགས་པར་སྦྱང་།
བད་ག་ཉིད་སྔགས་བཟླས་རྒྱལ་པོ་ཡིས། སྔ་དྲོ་ད་ག་པར་གྱུར་པ་ཡིས། མཉམ་
པར་གཞག༐
པས་བསྲུང་ བར་བྱ། སྟེང་ད་ང་འོག་ད་ང་ཕྱོགས་བཅུ་རུ།
ཕྱོགས་ནི་དེ་བཞིན་བཅིང་བར་བྱ། གནོད་སྦྱིན་རྒྱལ་པོ་དྲི་ཡི་ཆུས། མཁས་
པས་བ
རྒྱ་རྩ་བརྒྱད་དུ་བསྔགས། ཇི་ལྟར་ཤར་སོགས་མངོན་པར་གཏོར་།
ཕྱོགས་བཅིང་སྔོན་གྱི་རིམ་པ་བཞིན་། གཞོན་ནུ་མ་ཡིས་བཀལ་བ་ཡི། ཚོན་
སྣ་ལྔ་ཡི་[༢༡]སྐུད་པ་ལ།
གུར་གུམ་ཆུ་ཡིས་བྱུགས་པ་ད་ང་། ཕུར་པ་ཨུ་དུམ་ཤིང་
ལ་བྱས།
ཤར་གྱི་ཕྱོགས༐ན་ས་བརྩམ་པར་བྱ། ཐིག་གདབ་སྔ་དྲོའི་དུས་སུའོ།
གྲུ་བཞི་པ་ལ་སྒོ་བཞི་པ། ཟུར༐བཞི་རེའུ་མིག་བཞི་ད་ང་ལྡན་ དེ་ལ་ད་ང་
9о----3()6

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*