www.dharmabook.ru tibetan OCR


འཕགས་པ་གརྣོད་གནས་དབང་པོ་ཅི་ལྷར་འབང་བའི་རྟོག་པ་ཞེས་བྱ་བ།

སྲེག་བྱ། སྟོང་ཕྲག་བརྒྱ་ཡི་སྦྱིན་སྲེག་བྱ། ནོར་བུ་བཟང་པོའི་མདུན་དུའོ།
ཇི་ལྟར་རིགས་པས་བཟླས་པ་ད་ང་། སྦྱིན་སྲེག་ཆོ་ག་བཞིན་དུའོ། འབད་པ་
ཡིས་ནི་
མཆོད་པ་བྱ། མཚམས་སུ་བུམ་པ་དགོད་པ་ནི། རིན་ཆེན་འབྲུ་ད་ང་
སྨན་རྣམས་ལྡན་། དྲི་ཡི་ཆུ་ཡིས་ཡོང་ས་སུ་དགང་། ཙུ་ཏ་པ་ལ༐ས་ཡིས་
གཡོགས༑ མགྲིན་པ་ར་ས་ཀྱིས་དཀྲིས་པ་ད་ང་། དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ཀྱི་
སྔགས༑
ར་ང་ར་ང་གི་ནི་སྔགས་ྔགས་བཟླས་པ། དེ་སྙེད་ བུམ་པ་ད་གོད་པར་བྱ།
འདི་ལས་སྔགས་རྣམས་འབྱུང་བ་ནི། ཨོཾ་ཛམ་བྷ་ལ་ཛ་ལེནྡཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། གཅོ༐
བོའི་སྟེ་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་སྔགས་ས་སོ། མ་ཧཱ་ཡཀྵ་རཱ་ཛཱ་ཡ། བི་ན་མ་ཏེ་[༡༢]
མ་ཎི་
བྷ་དཱ་ཡ་དྷི་[༡༢]མ་ཧེ་ཏ་ཎཱོ་ཡཀྵ་པྲ་ཅོཏྟ་ཡ་དྷ་བི་ཏྲི། གནོད་སྦྱིན་གྱི་
ད་བྱང་ས་ཀྱི་སྔགས་སོ། ཨོ་ཡཀྵཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྙིང་པོའོ། སྤྱན་
དྲ་ང་བ་ད་ང་།
གཤེགས་སུ་གསོལ་བ་དང་། མཆོད་པ་ད་ང་། བུམ་པ་ལ་[༢༡]
མངོན་
པར་བསྔགས་པའི་སྔགས་ཏེ་སོ་སོར་སྦྱར་བར་བྱའོ། ཨ་ན་ནྟ་པདྨཱ་ཡ་སྭཱ་
ཧཱ༑
པབྨའི་གཏེར་གྱི་སྔགས་སོ། ཨ་ནནྟ་སཾ་ཁཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། གཏེར་གྱི་དུང་
གི་སྔ
གས་སོ། ར་ཛ་ཡ་ན་བྷ་ཡ་དྷ་ན་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ད་ངུ་ལ་་གྱི་
མདོག་
ཅ་ན་གྱི་སྔགས་ས་སོ། ཙ་རེན༐དཱ་ཡ་་སྭཱ་ཧཱ། སྤྱོད་པའི་ད་བང་པོའི་སྔགས་
སོ༑
མུ་ཁེ་ན་དཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ད་བང་པོ་གདོང་གི་སྔགས་སོ། ཨོཾ་དྷ་ན༐དཱ་ཡ་
སྭཱ་ཧཱ།
གཏེར་སྦྱིན་གྱི་སྔགས་སོ། མ༐ཎི་ན་བྷཱ་ཡ་དྷ་ན་། ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་
ཧཱ༑
རིན་ཆེན་ལྟེ་བའི་སྔགས་སོ། སུ༐ཎ་གྷ་ཡ་དྷ་ན་ ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།
ལྟེ་མཛེས་ཀྱི་སྔགས་སོ། ཨོཾ་སུ༐བྷ་ཎ་བྷཱ་ ཡ་དྷ་ན་ཨ་དྷི་ པ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།
གནོད་མཛེས་ཀྱི་ལྟེ་བའི་སྔགས་ས་སོ། ཨོཾ་ཨ་སུ་བྷ༐ཎ་བྷཱ་་ཡ་དྷ་ན་ཨ་དྷི་པ་ཏ་ཡེ་
སྭཱ་ཧཱ།
གནོད་མཛེས་ལྟེ་གཞན་གྱི་སྔགས་ས་སོ། ཨོཾ་ཨཾ་་བྷ༐ཎ་བྷཱ་་ཡ་དྷ་ན་ཨ་དྷི་
96----3()о-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*