www.dharmabook.ru tibetan OCR


བཀའ་འགྱུར། སྒྱུད་འབུམ
-- -- --
རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོས་བྱས་པ་ད་ང་། གནོད་སྦྱིན་གྱི་སྡེ་ད་པོན་གྱིས་བྱས་པ་དང་། ཟླ་
བ་ད་ང་ཉི་མ་ད་ང་།
རྒྱུ་སྐར་དང་གཟས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅོད་པར་བྱེད་
པའོ༑
ལྷ་ད་ང་། ཀླུ་ད་ང་། གནོད་སྦྱིན་ད་ང་། སྲིན་པོ་ད་ང་། དྲི་ཟ་ད་ང་།
ལྷ་མ་ཡིན་ད་ང་། ན་མ་མཁའ་ལྡིང་དང་། མི་འམ་ཅི་ད་ང་། ལྟོ་འཕྱེ་ཆེན་པོས་
བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅོད་པར་བྱེད་པའོ། རྫུ་འཕྲུལ་ད་ང་ལྡན་པས་བྱས་པའི་
རིག་སྔགས་གཅོད་
པར་བྱེད་པའོ། ལྷ་ཁང་པས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅོད་
ར་བྱེད་པའོ། དུར་ཁྲོད་པས་བྱས་པའི་རིག་སྔགས་གཅོད་པར་བྱེད་པའོ།
ཤིང་དྲུང་པས་བྱས་པ་ད་ང་། རི་དྲུང་པས་བྱས་པ་ད་ང་། རི་རྩེ་བས་བྱས་པ་
ད་ང་༑
ས་པས་བྱས་པ་ད་ང་། ན་མ་མཁའ་པས་བྱས་པ་ད་ང་། གན་ས་ཐམས་
་ཅ་ད་པས་
བྱས་པ་ད་ང་། མིས་བྱས་པ་ད་ང་། མི་མ་ཡིན་པས་བྱས་པའི་རིག་
སྔགས་གཅོད་པ
ར་བྱེད་པའོ། མེ་ཁ་ལའི་རིག་སྔགས་འདི་ནི་གཅོད་པའོ།
ཕྱིར་གཅོད་པའོ། ཕྱིས་གཅོད་པའོ། ཀུན་ད་གའ་བོ་གང་གིས་མེ་ཁ་ལའི་རིག་
སྔགས་འདིས་
བསྲུང་བ་ད་ང་། ཡོང་ས་སུ་བསྐྱབ་པ་ད་ང་། ཡོང་ས་སུ་གཟུང་[༦]
བ་ད་ང་།
ཡོང་ས་སུ་བསྐྱང་བ་ད་ང་། ཞི་བ་ད་ང་བདེ་ལེགས་སུ་འགྱུར་བ་ད་ང་།
ཆད་པ་སྤང་བ་ད་ང་། མཚོན་ཆ་སྤང་བ་ད་ང་། དུག་གཞིལ་བ་ད་ང་། མི་
མཛའ་བ་
བཟློག་པ་དང་། ད་པག་ཚད་ད་མ་ད་པག་ཚད་གཉིས་སམ། ད་པག་
ཚད་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་
མཚམས་གཅ་ད་པར་བྱས་ནས། གང་མེ་ཁ་ལའི་
རིག་སྔགས་འདི་[༡༢]ལས་འད་འ་བར་བྱེད་པ་ནི། ལྷ་ད་ང་བ་ཅས་པ་ད་ང་། བདུད་
ད་ང་བ་ཅ་ས་པ་ད་ང་།
ཚང་ས་པ་ད་ང་བ་ཅས་པ་ད་ང་། ད་གེ་སྦྱོང་[༡༡]དང་[༡༢]བ་ཅས་
པའི་
སྐྱེ་ད་གུའི་འཇིག་རྟེན་ད་ང་། ལྷ་ད་ང་མི་ད་ང་ལྷ་མ་ཡིན་དུ་བ་ཅ་ས་པའི་འཇིག་
རྟེན་ན་
ངས་མ་མཐོང་སྟེ་[༡༣]དེ་ནི་གན་ས་མེད་དོ། ཀུན་དགའ་བོ་སང་ས་རྒྱས་་་་་
9о-----358

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*