www.dharmabook.ru tibetan OCR


བཀའ་འགྱུར། སྒྱུད་འབུམ།
--
ཀྱང་བསྐྱེད་། སེར་སྣ་དྲེགས་ད་ང་རྒྱགས་པ་རྣམ་སྤང་ས་ཏེ། ད་ཀོན་མཆོག་
གསུམ་ལ་ད་ད་པས༐
བསྙེན་བཀུར་བྱ། རྡོ་རྗེ་རིགས་ཞེས་བརྗོད་པ་རྒྱ་ཆེན་
ད་ང་༑
ང་ལ་ཡང་ནི་ད་ད་ཅིང་ད་གའ་བར་བྱ། ཆིག་རྩུབ་ཕྲ་མ་འཁྱལ་པ་སྨྲ་
བ་ད་ང་།
གཞན་གྱི་བུད་མེད་བགྲོད་ད་ང་བརྫུན་སྨྲ་ད་ང་། རྐུ་ད་ང་གཞན་གྱི་
སྲོག་གཅོད་གནོད་བྱེད་ད་ང་།
ཆང་ད་ང་བྱེད་པ་རྟག་ཏུ་སྤང་བར་བྱ། རྨོང་ས་
པ་གང་གིས་
ལུས་ད་ང་ང་ག་དང་ནི། དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་བསོད་ན་མས་བསགས་
བྱས་ཀྱང་།
ཐམས་ཅ་ད་ལོག་པར་ལྟ་བས་བཅོམ་པས་ན་། དེ་ཡི་རྣམ་སྨིན་མི་
འདོད་འབྲས་བུ
ར་འགྱུར། ད་པེར་ན་ས་ད་ང་ཆུ་ད་ང་དུས་ལྡན་ཡང་། ས་
བོན་ཆིག་
པ་མྱུ་གུ་མི་སྐྱེ་[༡༢]ལྟར་། དེ་བཞིན་མི་ཤེས་ལོག་ལྟས་བཅོམ་པ་ཡི།
སེམས་ལ་[༡༡]ད་གེ་བའི་ཆོས་རྣམས་མི་སྐྱེའོ། དེ་ཕྱིར་ལོག་པར་ལྟ་བ་རྣམ་སྤང་ས་
ལ[༡༣]༑ ཡང་དག་ལྟ་བ་ལ་ནི་བསྟེན་[༡༢]པར་གྱིས། རྟག་ཏུ་སེམས་ནི་ད་གེ་བ་བཅུ་
ད་ག་གི། ཆོས་ཀྱི་ལ་མ་ལ་གན་ས་པར་བྱས་ན་ལེགས། ལྷ་ད་ང་ལྷ་མིན་ཤ་ཟ་
ཁྲག་འཐུང་[༡༢]བ། མཚན་མོ་རྒྱུ་བ་མི་བཟད་ འཇིག་རྟེན་ན་། སེམས་ཅ་ན་
རྣམས་ལ་གནོད་པ་བྱེད་
ཅིང་རྒྱུ། བཟླས་བརྫོད་བརྩོན་པའི་སེམས་ནི༐གཡེང་
བར་བྱེད་།
དེ་ད་ག་རྣམས་ཀྱི་གཉེན་པོར་གྱུར་པའི་ཕྱིར་། ང་ཡི་གསང་
སྔགས་རིག་[༡༢]
པའི་ཚོགས་མཐོང་ན་། སྐྲག་པར་བྱེད་དོ་སྙམ་དུ་དོགས་སྐྱེས་པ།
དེ་ཕྱིར་ཟློས་པའི་སེམས་ནི་གཡེང་བར་བྱེད་། དེ་ལྟར་གནོད་བྱེད་དེ་ད་ག་གཞོམ་
པ་ད་ང་།
བད་ག་ཉིད་འབྱོར་པར་བྱ་ཕྱིར་ངེས་གསུངས་པའི། ད་ཀྱིལ་འཁོར་
ལྷ་ད་ང་
ལྷ་མིན་གན་ས་གྱུར་པ། ད་མ་ཚིག་ཅི་[༢༡]བཞིན་བསོད་ན་མས་དོན་དུ་
བལྟ༑
སྣ་ཚོགས༐པ་ཡི་གདོན་རྣམས་གན་ས་པ་ལ། གང་ཞིག་རྣམ་པ་སྣ་
ཚོགས་
ལས་བྱེད་པའི ད་ཀྱིལ་འཁོར་དེར་ནི་གནོད་བྱེད་གཞོམ་པའི་ཕྱིར་།
9о-----436

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*