www.dharmabook.ru tibetan OCR

དཀྱིལ༔་འཔོར་༔དྷྭཔམབ8་ཅ ད་༔ཛི་དྡིབླེའི་༔
ཆོ་ག་གསང་བའི་རྒྱང།
རྒྱ་གར་སྐད་ད་དུ། སརྦ་མཎྜལ་སཱ་མཱ་ནྱ་བི་དྷི་ན་གུ་ཧྱ་ཏནྟྲ
བོད་སྐད་དུ། ད་ཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱིའི་ཆོ་ག་གསང་བའི་རྒྱུད་། ཐམས་
ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
དེ་ན་ས་གཞན་ཡང་གསང་བའི་རྒྱུད་།
ད་ཀྱིལ་འཁོར་ད་ག་ནི་ཐམས་ཅ་ད་ཀྱི། སྤྱི་ཡི་ཆོ་ག་རྒྱས་པ་ད་ག མདོར་
བསྡུས་ར་བ་ཏུ་བཤད་པར་བྱ།
གཞན་གྱིས་མི་ཐུབ་ལ་སོགས་གང་། དེ་བཞིན་
གཤེགས་པའི་ད་ཀྱིལ་འཁོར་ད་ང་།
ར་བ་ཏུ་གནས་པ་ལ་སོགས་གང་། པབྨོ་
རིགས་ཀྱི
ར་བ་ཤད་པ་ད་ང་། འཇིག་རྟེན་ད་ག་ལ་བརྩེ་ཕྱིར་ངས། རྣམ་
པར་གནོན་པ་ལ་སོགས་པ།
ད་ཀྱིལ་འཁོར་སུམ་སྟོང་ད་ག་ད་ང་ནི། ལྔ་བརྒྱར་
བཤད་པ་གང་ཡན་པ།
ད་ཀྱིལ་འཁོར་དེ་དག་རྣམས་ཀྱི་སྤྱིའི། ཆོ་ག་འདི་ནི་
ང་ས་བཤད་དེ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཆོ་ག་འདིས། ད་ཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་བྲི་བར་
བྱ༑
སློབ་ད་པོན་བསྟན་བཅོས་ཀུན་ཤེས་པ། ཚུལ་ཁྲིམས་ལྡན་ཞིང་སྙིང་རྗེའི་
90--5)о-

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*