www.dharmabook.ru tibetan OCR


འཕགས་པ་ཡོངསུ་བསྔོ་བའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྔགས་དང་བཅས་པ།
------ --
ཙནྡན་ཟླ་འོད་ད་དང་། རྒྱས་པའི་ད་པལ་ད་ང་། རྒྱ་མཚོ་ད་ང་། ད་བང་པོ་ཆེན་
པོ་ད་ང་།
རྒྱལ་བའི་ད་བང་པོ་ད་ང་། འོད་བཀོད་པ་ད་ང་། བརྩོན་འགྲུས་
སྦྱངས་
པ་ད་ང་༈ ཀུན་དུ་སྒྲོན་མ་ད་ང་། གསུང་བ་ཆེན་པོ་དང་། རྡོ་རྗེའི་
སྙིང་པོས་ར་བ་ཏུ་འཇོམས་པ་ད་ང་།
དྲ་ང་སྲོང་ལྷ་ད་ང་། མེའི་འོད་ད་ང་།
ཡིད་དུ་འོང་བ་ད་ང་། རྣམ་འཇོམས་ད་ང་། ཏོག་ཆེན་པོ་ད་ང་། ཤིན་ཏུ་
མཐོར་[༤]
གཤེགས་ད་ང་། ཕན་པར་བཞེད་ད་ང་། དྲ་ང་སྲོང་ཆེན་པོ་ད་ང་།
རྣམ་པར་གཟིགས་ད་ང་། གཙུག་ཏོར་་ཅན་ད་ང་། ཐམས་ཅད་སྐྱོབ་ད་ང་།
འོད་སྲུང་ད་ང་། གསེར་མདོག་ད་ང་། གཟི་བརྗིད་མཆོག་ད་ང་། མཐོ་བ་ད་ང་།
བཀྲ་ཤིས་ད་ང་། རིན་ཆེན་གྲགས་པ་ད་ང་། གཟི་བརྫིད་འོད་ད་ང་། རྣམ་པར་
སྣང་མཛད་ད་ང་།
དོན་ཡོད་གཟིགས་ད་ང་། ད་བང་པོའི་ཏོག་ད་ང་། གྲགས་
པ་ད་ང་།
སྣང་མཛད་ད་ང་། བིཋུ་བློ་གྲོས་ད་ང་། སྐར་རྒྱལ་ད་ང་། སྐག་
ད་ང་༑
འོད་འབབ་ད་ང་། རིན་ཆེན་མཆོད་སྡོང་ད་ང་། འབར་བའི་ཏོག་
ད་ང་༑
ཐུགས་གཞུངས་དང་། རབ་ཞི་ད་བང་པོ་ད་ང་། སྤྱན་ད་ག་ད་ང་། ཟླ་[༧]
མཆོག་ད་ང་།
བདེན་པའི་ལྷ་ད་ང་། དྲ་ང་སྲོང་སྦས་པ་ད་ང་། ཐུབ་པ་ད་ང་།
ཚང་ས་པའི་ད་བྱང་ས་ད་ང་། ཀུན་དུ་ཞལ་ད་ང་། མ་སྨད་པ་དང་། བདུད་
འཇོམས་[༩]ད་ང་།
ལྷའི་རྒྱལ་པོ་ད་ང་། ལེགས་སོན་ད་ང་། གཟི་བརྗིད་བཟང་
པོ་ད་ང་།
ཚོགས་ཀྱི་ད་བང་པོ་ད་ང་། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གནོན་་[༡༡]པས་གཤེགས་་་་་
པ་ད་ང་།
བསམ་ཡས་འོད་ད་དང་། ཟླ་བའི་རྒྱལ་པོ་ད་ང་། བདེ་བ་ཆེ་ཐོབ་ད་ང་།
སྣང་བར་གྱུར་པ་ད་ང་། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ད་ང་། མི་འཁྲུགས་པ་དང་། ད་བང་
པོའི་མཆོག་ད་ང་།
མེ་ཏོག་ཏོག་ད་ང་། དེད་ད་པོན་ཆེན་པོ་ད་ང་། རྣམ་པར་
རྒྱལ་བྱེད་ད་ང་།
མེ་ཏོག་བཟང་པོ་ད་ང་། བཤེས་གཉེན་བཟང་པོ་ད་ང་། རྒྱུ་
9о-----761

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*