www.dharmabook.ru tibetan OCR


བཀའ་འགྱུར། སྒྱུད་འབུས
-- -- -- --
ས་བཅུར་ཞུགས་པ་རྣམས་ད་ང་། ད་བང་མ་བསྐུར་བ་རྣམས་ད་ང་། དབང་
བསྐུར་བ་ཐོབ་པ་རྣམས་ད་ང་།
ད་བང་བསྐུར་བ་རྣམས་ད་ང་། ད་གེ་བའི་ཕྱོགས་
ལ་བརྩོན་པ་རྣ
མས་ད་ང་། སྟོང་པ་ཉིད་ད་ང་། མཚན་མ་མེད་པ་ད་ང་། སྨོན་
པ་མེད་པ་ད་ང་།
དེ་ལས་གཞན་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ལ་བརྩོན་པ་དེ་
ད་ག་ལ་ལུས་ད་ང་།
ང་ག་ད་ང་། ཡིད་ཀྱིས་[༤]ཉེས་པར་སྤྱོད་པར་བགྱིས་པ་
ད་ང་༑
བགྱིད་དུ་སྩལ་བ་ད་ང་། བགྱིད་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་ར་ང་བ་ད་ང་། དེ་
བཞིན་དུ་འཕགས་པ་
ར་ང་རྒྱལ་བ་རྣམས་ད་ང་། དེའི་ལམ་ལ་ར་བ་ཏུ་གན་ས་པ་
རྣམས་ད་ང་།
འཕགས་པ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ད་ང་། ལན་[༧]ཅིག་ཕྱིར་འོང་
བ་རྣམས་ད་ང་།
ཕྱིར་མི་འོང་བ་རྣམས་ད་ང་། ད་གྲ་བཅོམ་པ་རྣམས་ད་ང་།
ཕྱི་རོལ་གྱི་མངོན་པར་ཤེས་པ་ལྔ་ཐོབ་པ་རྣམས་ད་ང་། དེ་ལས་གཞན་པ་འདོད་
ཆགས་ད་ང་བྲལ་བ་
རྣམས་ད་ང་། དྲ་ང་སྲོང་རྣམས་ད་ང་། དེ་ལས་གཞན་པ་
མ་ཡང་ད་ག་པའམ། ལམ་ལོག་པ་ལ་ཞུགས་པ་ན་ས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་
སྙིང་པོ་ད་ང་ལྡན་པའི་བར་རྣམས་ད་ང་། ཆོས་ཀྱི་ད་བྱིང་ས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་
པ་དེ་རྣམས་ལ་ལུས་ད་ང་། ངག་ད་ང་། ཡིད་རྣམ་པ་བཅུས་ཉེས་པར་སྤྱད་པ་
བགྱིས་པ་ད་ང་།
བགྱིད་དུ་སྩལ་བ་ད་ང་། བགྱིད་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་[༩]ར་ང་བར་
གྱུར་པ་
དེ་ད་ག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་[༡༠]ཁམས་སུ་འདུས་པ་ས་ཆེན་པོར་ཆུད་་་་
པ༑
ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་བརྙེས་པ། འད་ས་པ་དང་། མ་འོང་ས་པ་ད་ང་། ད་
ལྟར་བྱུང་བའི་ཉན་ཐོས་ད་ང་།
ར་ང་སང་ས་རྒྱས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་
ད་ང་༑
ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སང་ས་རྒྱས་ད་ང་བ་ཅ་ས་པ་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་
སྔར་[༡༢]ནོང་ས་པ་
ནོང་ས་པར་མཐོལ་[༡༣]ལོ། བཤགས་སོ། རྣམ་པར་གཞིག་གོ།
ར་བ་ཏུ་གཞོམ་མོ། སྨད་[༡༢]དོ། བྱིས་པ་བླུན་པོ་ལྟ་བ་ལོག་པར་ཞུགས་པ།
о--- 772

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*