འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཀྱིན་པ་ཁྲི་པ་ཞིས་བྱ་བ་ཟེག་པ་ཆེན་པོའི་ས་དོ།

ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་དེ་ཙམ་གྱིས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་སེམས་ད་པའ་ཆེན་པོ་ཐེག་་
པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་གནས་པ་ཞེས་བྱའོ།
ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་གཞན་ཡང་་་་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
དྲུག་གོ།
དྲུག་གང་ཞེ་ན་། འདི་ལྟ་སྟེ། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་།
ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་།
བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དང་། བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་་་་་
དང་།
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྟེ། དྲུག་པོ་དེ་དག་གོ། དེ་ལ་སྦྱིན་་
པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
གང་ཞེ་ན། ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་
ད་ང་ལྡན་པའི་
སེམས་བསྐྱེད་པས་
འདི་ལྟ་སྟེ། ནང་ངམ་ཕྱིའི་དངོས་པོ་དག་གི་སྦྱིན་པ་དེ་འདོད་
པ་རྣ
མས་ལ་སྦྱིན་པར་བྱེད་ཅིང་བྱིན་ནས་ཀྱང་སྦྱིན་པ་དེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་་་་
ད་ང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ནས།
བླ་ན་མེད་པ་ཡང་ད་ག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་
ཡོངས་སུ་སྔོ་[༡]
བ་དེ་ནི། ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་སེམས་དཔའ་་་་
ཆེན་པོའི་
སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའོ། དེ་ལ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
གང་ཞེ་ན། ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་
པོ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་
ད་ང་ལྡན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པས་བདག་
ཀྱང་
དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་པར་བླངས་ནས་ལེགས་པར་སྤྱོད་ལ།
གཞན་དག་ཀྱང་དགེ་བ་བཅུའི་ལས་ཀྱི་ལམ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་ཅིང་་་་་
འཛུད་དེ།
ར་བ་ཏུ་འགོད་ལ་དེ་[༢]ཡང་མི་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བྱེད་པ་འདི་ནི།
ཤ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
ནག་ནོག་མེད་པའོ། དེ་ལ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་གང་
32 --о-


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*