བཀའ་འགྱུར། ཁྲི་པ། ཀི
-- -- -- -- -- ------
པོ་གང་ཤའི་མིག་གིས་ད་པག་ཚད་ཉིས་བརྒྱར་མཐོང་བ་ཡང་ཡོད་དོ[༡]། བྱང་་་་་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ད་པའ་ཆེན་པོ་གང་
ཤའི་མིག་གིས་དཔག་ཚད་སུམ་བརྒྱར་
མཐོང་བ་ཡང་ཡོད་དོ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་ཤའི་
མིག་གིས་དཔག་ཚད་
བཞི་བརྒྱ་དང་། ལྔ་བརྒྱ་དང་། དྲུག་བརྒྱར་མཐོང་བ་་་་
ཡང་ཡོད་དོ།
ཡང་རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་
གང་
ཤའི་མིག་གིས༐འཛམ་བུ་གླིང་གཅིག་མཐོང་བ་ཡང་ཡོད་དོ། ཡང་རབ་
འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་
ཤའི་མིག་གིས༐འཛམ་བུ་[༢]
གླིང་
གཉིས་མཐོང་བ་ནས། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། ཤའི་མིག་གིས་གླིང་བཞི་་་་་
པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་
བར་དུ་མཐོང་བ་ཡང་ཡོད་དོ། ཡང་རབ་འབྱོར་
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་
ཤའི་མིག་གིས་སྟོང་གི་འཇིག་
རྟེན་གྱི་ཁམས་མཐོང་བ་
ཡང་ཡོད་དོ། ཡང་རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་གང་
ཤའི་མིག་གིས་སྟོང་གཉིས་པ་བར་མའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་
ཁམས་
མཐོང་བ་ཡང་ཡོད་དོ། ཡང་རབ་འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་་
དཔའ་ཆེན་པོ་གང་
ཤའི་མིག་གིས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་
ཁམས་མཐོང་བ་
ཡང་ཡོད་དོ། རབ་འབྱོར་དེ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་
དཔའ་ཆེན་པོའི་ཤའི་མི
ག་[༤]ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ན་ནོ། གསོལ་པ། བཅོམ་་
ལྡན་འད་ས་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོའི་
ལྷའི་མིག་ཡོངས་སུ་
དག་པ་གང་ལགས།
བཅོམ་ལྡན་འད་ས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རབ་འབྱོར་
རྒྱལ་
ཆེན་བཞིའི་རིས་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ལྷའི་མིག་གང་ཡིན་པ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ད་པའ་ཆེན་པོ
ས་ར་བ་ཏུ་ཤེས་སོ། དེ་བཞིན་དུ་སུམ་ཅུ་[༥]
རྩ་གསུམ་
རྣམས་དང་། འཐབ་བྲལ་རྣམས་དང་། དགའ་ལྡན་རྣམས་དང་།
32 44


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*