འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རལ་ཏུ་ཀྱིན་པ་ཁྲི་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཟེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། རབ་འབྱོར་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནི་གཟུགས་ཅན་
མ་ཡིན། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན། བསྟན་དུ་ཡོད་པ་མ་ཡིན།
བསྟན་དུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན། ཐོགས་པ་
མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་།
ཆོས་གང་དང་ཡང་ལྷན་ཅིག་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན།
མི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། རབ་འབྱོར་དེ་བཞིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་
གཟུགས་
ཅན་མ་ཡིན། གཟུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ཡང་མ་ཡིན། བསྟན་དུ་ཡོད་
པ་མ་ཡིན།
བསྟན་དུ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན། ཐོགས་པ་དང་བཅས་པ་མ་ཡིན།
ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཞིང་། ཆོས་གང་དང་ཡང་ལྷན་ཅིག་ལྡན་པ་ཡང་་
མ་ཡིན།
མི་ལྡན་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་ཐེག་པ་དེ་ནི་ནམ་མ།ཁའ་་་་
དང་མཉམ་པ་
ཞེས་བྱའོ། རབ་འབྱོར་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནི་རྟག་[༡]པ་མ་ཡིན།
མི་རྟག་པ་མ་ཡིན། བདེ་བ་མ་ཡིན། སྡུག་བསྔལ་བ་མ་ཡིན། བ་དག་ཡོད་
པ་མ་ཡིན།
བདག་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། རབ་འབྱོར་དེ་བཞིན་དུ་བྲེག་པ་
ཆེན་པོ་དེ་ཡང་རྟག་པ་མ་ཡིན། མི་རྟག་པ་མ་ཡིན། བདེ་བ་མ་ཡིན། སྡུག་
བསྔལ་བ་མ་ཡིན།
བ་དག་ཡོད་པ་མ་ཡིན། བདག་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ།
དེའི་ཕྱིར་ཐེག་པ་དེ་ནི་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ། རབ་འབྱོར་དཔེར་
ན་
ནམ་མཁའ་ནི་སྟོང་པ་མ་ཡིན། མི་སྟོང་པ་མ་ཡིན། མཚན་མ་ཡོད་པ་མ་་་་་
ཡིན༑
མཚན་མ་མེད་པ་མ་ཡིན། སྨོན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན། སྨོན་པ་མེད་པ་
ཡང་མ་ཡིན་ནོ།
རབ་འབྱོར་དེ་བཞིན་དུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་དེ་ཡང་སྟོང་པ་མ་ཡིན།
མི་སྟོང་པ་མ་ཡིན། མཚན་མ་ཡོད་པ་མ་ཡིན། མཚན་མ་མེད་པ་མ་ཡིན།
སྨོན་པ་ཡོད་པ་མ་ཡིན། སྨོན་པ་མེད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་ཐེག་པ་དེ་ནི་་
ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་ཞེས་བྱའོ།
རབ་འབྱོར་དཔེར་ན་ནམ་མཁའ་ནི་ཞི་བ་
32--12བྱ


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*