འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་ཇོ་ལ་ཏུ་སྦྱིན་པ་ཁྲི་པ་ཞིས་བྱ་བ་ཟེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
---- -- -- -- -- ---- -- --
རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་ད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྟོང་པ་ཉིད་[༡]
འདི་ནི་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང་གཉིས་སུ་དབྱེར་མེད་དེ། ཀཽ་ཤི་ཀ་བྱང་ཆུབ་སེམས་་་་
དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་དེ་ལྟར་
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བསླབ་པར་
བྱའོ༑
ཀཽ་ཤི་ཀ་གཞན་ཡང་མིག་ནི་མིག་གིས་སྟོང་། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ།
ཡིད་ཀྱི་བར་ནི་ཡིད་ཀྱིས་སྟོང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔས་སྟོང་སྟེ།
དེ་ལྟར་ན་མིག་གི་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། ཡིད་ཀྱི་བར་གྱི་སྟོང་པ་
ཉིད་དང་།
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྟོང་པ་ཉིད་འདི་[༢]ནི་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང་་་
གཉིས་སུ་
དབྱེར་མེད་དོ། དེ་ལྟར་གོང་མ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། སའི་ཁམས་ནི་་
སའི་ཁམས་ཀྱིས་[༢]སྟོང་།
དེ་བཞིན་དུ་ཆུའི་ཁམས་དང་། མེའི་ཁམས་དང་།
རླུང་གི་ཁམས་དང་། ནམ་མཁའི་ཁམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ནི་
རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱིས་སྟོང་སྟེ།
དེ་ལྟར་ན་སའི་ཁམས་ཀྱི་སྟོང་པ་ཉིད་
དང་།
རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་གྱི་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། བྱང་ཆུབ་་་་་་་
སེམས་དཔའི་སྟོང་པ་ཉིད་
འདི་ནི་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང་[༤]གཉིས་སུ་དབྱེར་མེད་དེ།
ཀཽ་ཤི་ཀ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ།
ཀཽ་ཤི་ཀ་གཞན་ཡང་མ་རིག་པ་ནི་མ་རིག་པས་
སྟོང་།
དེ་བཞིན་དུ་རྒ་ཤིའི་བར་ནི་རྒ་ཤིས་[༥]སྟོང་། དེ་བཞིན་དུ་མ་རིག་པ་
འགག་པ་ནི་མ་རིག་པ་འགག་པས་སྟོང་པ་ནས་རྒ་ཤིའི་བར་དུ་འགག་པ་ནི་རྒ་ཤིའི་[༦]
འགག་པས་སྟོང་སྟེ། དེ་ལྟར་མ་རིག་པ་འགག་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། རྒ་
ཤིའི་བར་དུ་འགག་པ
འི་སྟོང་པ་ཉིད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྟོང་པ་ཉིད་
འདི་ནི་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང་གཉིས་སུ་དབྱེར་མེད་དེ། ཀཽ་ཤི་ཀ་བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་དེ་ལྟར་
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བསླབ་པར་
32----163


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*