འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རལ་ཏུ་གྱིན་པ་ཁྲི་པ་ཞིས་བྱ་བ་ཟེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

བདག་གི་ཚེའི་ཚད་ནི་དཔག་ཏུ་མེད་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་
གནས་པར་མི་བྱའོ།
དེ་བཞིན་དུ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་དང་
ལྡན་པར་འགྱུར་
བར་བྱ་སྟེ། སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་རེ་རེ་ཡང་བསོད་ནམས་་་་་
བརྒྱ
ས་ཡོངས་སུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ་སྙམ་དུ་དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པར་་
མི་བྱའོ།
ཤར་དང་། ལྷོ་དང་། ནུབ་དང་། བྱང་ཕྱོགས་སུ་འཇིག་རྟེན་
གྱི་ཁམས་
གང་གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་ཇི་སྙེད་པ་དེ་སྙེད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དག་་་་་
བདག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་
གཅིག་ཏུ་གྱུར་ཅིག་སྙམ་དུ་གནས་པར་མི་བྱའོ།
བདག་གི་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྡོ་རྗེ་ལས་བྱས་པར་་་་
གྱུར་
ཅིག་སྙམ་དུ་གནས་པར་མི་བྱའོ། བདག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་ལས་སེམས་
ཅན་གང་དག་
དྲི་སྣོམ་པ་དེ་དག་གི་འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་
མུག་མེད་པར་འགྱུར་ཞིང་།
ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སེམས་དག་
མི་སྐྱེད་པར་སེམས་ཅན་དེ་དག་གིས་དྲི་དེ་མནམས་[༡]པས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་་
པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ངེས་
པ་ཁོ་ནར་གྱུར་ལ། དེ་དག་ལ་ལུས་ཀྱི་ནད་དམ།
རླུང་ནད་དག་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་བའི་དྲི་དེ་ལྟ་བུ་དག་འབྱུང་བར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་
དུ་
དམིགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་གནས་པར་མི་བྱའོ། བདག་གི་[༢]སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་
དེར་གཟུགས་ཀྱི་སྒྲ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག
དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང་། འདུ་
ཤེས་དང་།
འདུ་བྱེད་རྣམས་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པའི་སྒྲ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་
ཅིག་
སྙམ་དུ་དེ་ལྟར་ཡང་གནས་པར་མི་བྱའོ། སྦྱིན་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྒྲ་
འབྱུང་བར་
གྱུར་ཅིག་ཅེས་པ་[༢]དང་། དེ་བཞིན་དུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་
པ་
ནས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་བར་གྱི་སྒྲ་འབའ་ཞིག་འབྱུང་བར་གྱུར་་་་་་་
ཅིག་ཅེས་
བྱ་བ་དེ་ལྟར་ཡང་གནས་པར་མི་བྱའོ། དེ་བཞིན་དུ་དྲན་པ་ཉེ་བར་
32 --171


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*