འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་ཇོ་ལ་ཏུ་སྦྱིན་པ་ཁྲི་པ་ཞིས་བྱ་བ་བེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།
-- --
འབྱོར་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་
ཕྱིན་པ་ལ་གན་ས་ནས།
འདོད་པ་དག་ལས་ད་བེན་པ། སྡིག་པ་མི་ད་གེ་བའི་
ཆོས་རྣམས་ལས་དབེན་པ།
རྟོག་པ་དང་བཅས་པ། ད་པྱོད་པ་དང་བཅས་པ།
དབེན་པ་ལས་སྐྱེས་པའི་དགའ་བ་ད་ང་། བདེ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་ད་ང་པོ་
བསྒྲུབས་ཏེ་གན་ས་པ་དང་།
དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། བསམ་གཏ་ན་བཞི་པའི་
བར་དུ་བསྒྲུབས་ཏེ་གནས་པ་དང་།
དེ་བཞིན་དུ་ན་མ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་
མཆེད་
ཀྱི་བར་དང་། ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་འགོག་པའི་བར་ལ་སྙོམས་
པར་འཇུག་ཅིང་།
སེམས་དང་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་ཆོས་དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱུང་ངོ་
ཅོག་
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ད་ང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ན་ས། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་
པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་སྔོ་བར་བྱེད་དེ།
ཅི་ནས་ཀྱང་སུ་ཞིག་
ཡོངས་སུ་སྔོ་བར་བྱེད་པའ་མ།
གང་དུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བའི་བློ་རྣམ་པ་གཉིས་སུ་་་་
ཡང་མི་
འཇུག་པ་དེ་ལྟར་ཡོངས་སུ་སྔོ་བར་བྱེད་ད་དེ། རབ་འབྱོར་དེ་ལྟར་ན་བྱང་
ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་
གནས་་་་་
ནས༑
བསམ་གཏ་ན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ།
གསོལ་པ། བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འད་ས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་སེམས་དཔའ་་་་་
ཆེན་པོ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གན་ས་ན་ས།
ཇི་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་་་་་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་
འཛིན་པ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ།
རབ་འབྱོར་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཟོད་པའི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་ན་ས།
གང་གི་ཚེ་ཆོས་རྣམས་ལ་འདི་ལྟ་སྟེ། ད་བེན་་
པའི་རྣམ་པའམ།
ཞི་བའི་རྣམ་པའམ། ཟད་པའི་རྣམ་པའམ། འགོག་པའི་
རྣམ་པར་
རྗེས་སུ་ལྟ་ཞིང་གནས་ལ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་འདུག་སྟེ། རྣམ་པ་་་་་
32--དཱ3


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*