བཀའ་འགྱུར། ཁྲི་པ། ཀི

འདུག་གི་བར་དུ་སྲོག་གཅོད་པ་སྤངས་ནས། སྲོག་གཅོད་པ་ལས་ཕྱིར་ལྡོག་པ་
ཡིན༑
སྲོག་གཅོད་པ་སྤོང་བའི་བསྔགས་པ་ཡང་རྗོད་ཅི་ང་། གཞན་དག་ཀྱང་[༡]
སྲོག་གཅོད་པ་སྤོང་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་
འཇུག་ལ། གཞན་གང་དག་སྲོག་
གཅོད་པ་
སྤོང་བ་དེ་དག་གི་བསྔགས་པ་ཡང་རྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་བྱེད་དོ།
དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། བདག་ཀྱང་ལོག་པར་ལྟ་བའི་བར་དུ་སྤོང་བར་བྱེད་ཅིང་།
ལོག་པར་ལྟ་བ་སྤོང་བའི་བསྔགས་པ་ཡང་རྗོད་ལ། གཞན་དག་ཀྱང་ལོག་པར་་
ལྟ་བ་སྤོང་བ་ཡང་དག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་ལ། གཞན་གང་དག་ལོག་པར་ལྟ་བ་
སྤོང་བ་དེ་དག་གི་
བསྔགས་པ་ཡང་རྗོད་ཅིང་རྗེས་སུ་དགའ་བར་བྱེད་དོ། དེ་་་་་
ཚུལ་ཁྲིམས་དེས་
ཀྱང་འདི་ལྟ་སྟེ། འདོད་པ་ན་སྦྱོད་པའམ། གཟུགས་དང་།
གཟུགས༐མེད་པ་ན་སྦྱོད་པའམ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཆོས་སམ། རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
ཆོས་གང་ལ་ཡང་
དོན་དུ་གཉེར་བ་མེད་ཀྱི། གཞན་དུ་ན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་
པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དེ་
ཁོ་ན་དོན་དུ་གཉེར་ཞིང་གནས་ཏེ། རབ་འབྱོར་དེ་
ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
ལ་གནས་ནས།
ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ནོ།
་གསོལ་པ། བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་་་་་
ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་ནས།
ཇི་ལྟར་བཟོད་པའི་ཕ་་་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་
འཛིན་པ་ལགས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ།
རབ་འབྱོར་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་གནས་ནས།
རྗེས་སུ་འཐུན་པའི་བཟོད་པ་སྐྱེས་ཏེ། བཟོད་
པ་དེ་ཐོབ༐
ན་དེ་[༤]འདི་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། ཀྱེ་འདི་ལ་སྐྱེ་བའམ། འགག་པའམ།
སྐྱེ་བའམ། རྒ་བའམ། འཆི་བའམ། སྦྱོ་བའམ། བརྒྱད་བཀག་པའམ།
32----5[8


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*