འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་ཇོ་ལ་ཏུ་ཀྱིན་པ་ཁྲི་པ་ཞིས་བྱ་བ་ཟེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་དེ་སེམས་ཅན་དང་། སེམས་ཅན་དུ་གདགས་པ་
ཡང་མི་
ད་མིགས་མོད་། སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་དོན་ཡང་བྱེད་ད་དེ། རབ་
འབྱོར་དེ་ལྟར་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་་་་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་ནི།
ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པར་བྱེད་དོ།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཁྲི་པ། བམ་པོ་ཉི་ཤུ་བརྒྱད་པ། རབ་་
འབྱོར་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་
རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ་ནི།
རྨི་ལམ་ལྟ་བུའི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དག་
ལ་གནས།
སྤྲུལ་པ་ལྟ་བུའི་བར་གྱི་ཉེ་བར་ལེན་པའི་ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དག་ལ་གནས་
ནས༑
བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ད་དེ། རབ་
འབྱོར་འདི་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ད་པའ་ཆེན་པོ་
གཉིས་ཀྱིས་བཟོད་པའི་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་དེ།
གཉིས་གང་ཞེ་ན། དང་དུ་་
ལེན་པའི་བཟོད་པ་དང་།
ཆོས་རྟོགས་པའི་བཟོད་པའོ། དེ་ལ་དང་དུ་ལེན་
པའི་བ
ཟོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི། གང་སེམས་དང་པོ་བསྐྱེད་པ་ནས་བཟུང་སྟེ།
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ལ་འདུག་གི་བར་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་
པོ་དེ་ལ་
གལ་ཏེ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལྷགས་ཏེ། ཚིག་ངན་པ་དག་གིས་སྦྱོས་
ཤིང་བརྒྱད་བཀག་གམ། བོང་བའམ། དབྱུག་པའམ། མཚོན་ཆའམ།
ལག་ཆ་ ད་ག་གིས་བསྣུན་ན་ཡང་གལ་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ད་པའ་སེམས་དཔའ་
ཆེན་
པོ་བཟོད་པའི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་འདོད་པ་དེས།
འཁྲུག་པར་འགྱུར་བ་དང་ལྡན་པའམ། གནོད་སེམས་དང་ལྡན་པའི་སེམས་
བསྐྱེད་པ་འགའ་ཙམ་ཡང་བསྐྱེད་པར་མི་བྱ་བར་སེམས་ཅན་དེ་དག་ཉིད་ལ་ཀྱེ་མ་
32----529


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*