བཀའ་འགྱུར། ཁྲི་པ། ཀི

ད་ང་། ལུས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དང་། ཡིད་ཀྱི་ཁམས་དང་། ཆོས་
ཀྱི་ཁམས་དང་།
ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་དང་། དེ་བཞིན་དུ་དྲན་་
པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་བཞི་དང་།
དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་
ལག་བརྒྱད་པའི་བར་ད་ང་།
དེ་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྟོབས་བཅུ་ན་ས།
དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་མ་འདྲེས་པ་བ་ཅྭ་བརྒྱད་ཀྱི་བར་དང་།
དེ་བཞིན་དུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་གྱི་ཆོས་དེ་དག་དམིགས་སུ་
མེད་པའོ།
དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། རབ་འབྱོར་འདི་ལྟར་གཟུགས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་་
གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་
བརྗོད་དུ་མེད་ལ། དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བའི་གང་ཡིན་པ་ད་ང་།
འདུ་ཤེས་ཀྱི་གང་ཡིན་པ་ད་ང་། འདུ་བྱེད་རྣམས་ཀྱི་གང་ཡིན་པ་དང་། རྣམ་
པར་ཤེས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་
གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་བརྗོད་དུ་མེད་ད་དོ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་
ཏེ༑
རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་་
བརྗོད་དུ་མེད་པའི་
ཕྱིར་ཏེ། བསམ་གཏན་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཐམས་་་་
ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱེད་ལ། དེ་དག་གི་དབང་གིས་ཀྱང་མི་སྐྱེ་ན།
འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་གི་ད་བང་གིས་སྐྱེ་བར་ལྟ་ཅི་
སྨོས་ཏེ།
དེ་ནི་གན་ས་མེད་དོ། སྐྱེ་བ་གང་ལ་གནས་ན་ས། ལས་གང་ད་ག་
མངོན་པར་
འདུས་བྱས་པས། འགྲོ་བ་ལྔའི་འཁོར་བར་ལྟུང་བའི་ལས་རྣམས་
མངོན་པར་འདུ་བྱེད་པ་
དེ་ནི་གནས་མེད་དེ། གཞན་དུ་ན་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་འདུ་
བྱེད་རྣམས་ལ་ཡང་དག་
པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་གནས་ན་ས། རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་
རྣམས་ཀྱི་དོན་
བྱེད་མོད་ཀྱིསེམས་ཅན་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་མི་དམིགས། སྒྱུ་མ་
ཡང་མི་དམིགས་སོ།
དེས་སེམས་ཅན་དང་། སྒྱུ་མ་མི་ད་མིགས་པས་སེམས་་་་
་ཅན་རྣམས་
ཀྱང་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱེད། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡང་ཡོངས་སུ་་
32 538


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*