འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་ཇོལ་ཏུ་ན་པ་ཁྲི་པ་ཞིས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

ཕྱིན་པ་དང་དེ་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་བར་ར་རམ། བསམ་་་་
གཏན་དང་པོའམ།
བསམ་གཏན་བཞི་པའི་བར་ར་རམ། བྱམས་པ་ལ་སྙོམས་
པར་འཇུག་པའམ།
སྙིང་རྗེ་དང་དགའ་བ་དང་བཏང་སྙོམས་ལ་སྙོམས་པར་
འཇུག་པའམ[༤]། དེ་བཞིན་དུ་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་སྙོམས་པར་
འཇུག་པའམ།
འདུ་ཤེས་མེད་འདུ་ཤེས་མེད་མིན་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱི་སྙོམས་པར་་
འཇུག་པའི་བར་ར་རམ།
དྲན་པ་ཉེ་བར་གཞག་[༧]པ་རྣམས་སས་མ། འཕགས་
པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་བར་
ར་མ[༨]། རྣམ་པར་ཐར་པའི་སྒོ་གསུམ་འམ་[༩]
དེ་བཞིན་དུ་
སྦྱར་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་ལ་མངོན་པར་་
ཞེན་པར་
མི་བྱེད་དེ་དེ་དག་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པར་མི་བྱེད་པས་ཆོས་གང་ལ་ཡང་
ཆགས་
པ་མེད་དོ། དཔེར་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྤྲུལ་པ་ནི་སྦྱིན་པ་ཡང་སྦྱིན་
པར་བྱེད་ལ། སྦྱིན་པའི་འབྲས་བུ་ཡང་ཉམས་སུ་རྨྱོང་བར་བྱེད་སྦྱིན་པའི་འབྲས་
བུ་ལ་
ཡང་མི་གནས་ཏེ། སེམས་ཅན་རྣམས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་བཟླཱ་བ་ཁོ་་་་
ནའི་དོན་དུ་
ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་བར་ལ་སྤྱོད་ཅིང་། དེ་བཞིན་དུ་ཟག་པ་
དང་བཅས་པ་དང་ཟག་པ་མེད་
པ་དང་འཇིག་རྟེན་པ་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་
པ་དང་།
འདུས་བྱས་དང་འདུས་མ་བྱས་ཀྱི་ཆོས་རྣམས་ཀྱི་བར་ལ་སྤྱོད་མོད་ཀྱི་
ཆོས་གང་
ལ་ཡང་མི་གན་ས་སོ། རབ་འབྱོར་དེ་བཞིན་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་པ།
ཆོས་ཐམས་ཅད་
ལ་སྤྱོད་
མོད་ཀྱི་ཆོས་གང་ལ་ཡང་མི་གནས་ཤིང་ཆགས་པ་མེད་དོ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་
ཞེ་ན།
འདི་ལྟར་དེས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ལེགས་པར་རྟོགས་
པའི་ཕྱིར་རོ།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཁྲི་པ།
བམ་པོ་སུམ་ཅུ་པ། དེ་ནས་
32----བྱ8


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*