འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཀྱིན་པ་ཁྲི་པ་ཞིས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

ལམ་གྱི་རྣམ་པ་[༡]ཤེས་པ་ཉིད་ལ་སྤྱོད་པར་བྱེད་དོ། དེ་ལམ་གྱི་རྣམ་པ་[༢]ཤེས་པ་
ཉིད་ལ་
སྦྱོད་པ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། ཉན་ཐོས་ཀྱི་ལམ་དང་། རང་སངས་རྒྱས་
ཀྱི་ལམ་དང་།
ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་དང་། ལམ་ཐམས་
་ཅད་ལ་སྦྱོད་ད་དོ།
དེས་ལམ་རྣམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས། སེམས་ཅན་་་་་
རྣམས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་སྨིན་པར་བྱས།
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཡང་ཡོངས་སུ་དག་
པར་བྱས་ཏེ། དེའི་ཚེ་འདུ་བྱེད་རྣམས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས། བླ་ན་མེད་པ་
ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་རོ།

བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་་་་་
རྒྱས་ནས་ཀྱང་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚུལ་རྒྱུན་མི་གཅོད་[༢]པར་འགྱུར་རོ། སངས་རྒྱས་
ཀྱི་ཚུལ་
དེ་གང་ཞེ་ན། འདི་ལྟ་སྟེ། རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པ་ཉིད་འདི་ཉིད་་་་་་་
ཡིན་ནོ།
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་འདས་པའི་དུས་ན་བྱུང་བར་
གྱུར་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་
དག་གི་ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཡང་འདི་ལྟ་སྟེ།
རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པ་ཉིད་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་གྱུར་ཏོ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་་་་་
ལྡན་འདས་གང་དག་མ་འོངས་པའི་དུས་
ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་སངས་རྒྱས་་་་་་་
བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་
དག་གི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཚུལ་ཡང་འདི་ཉིད་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ།
ད་[༤]ལྟར་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དག་ན། སངས་་
རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་དག་བཞུགས་ཤིང་
གཞེས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་
འདས་དེ་དག་གི་
ཆོས་ཀྱི་ཚུལ་ཡང་འདི་ལྟ་སྟེ། རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པ་ཉིད་འདི་
ཉིད་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པ་་
ཉིད་ལ་[༥]མ་གཏོགས་པར་
འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། རབ་འབྱོར་
དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་
རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་
32----611


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*