བཀའ་འགྱུར། ཁྲི་པ། ཀི
-- ----
ཞིང་དེ་ན་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པའི་[༡]
སངས་རྒྱས་ད་ང་།
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྔ་པོ་དག་
ཡིད་ལས་བྱུང་བ། བརྣག་པས་བསྐྱེད་པ་ཡིད་དུ་འོང་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་དེ་ལྟར་
ཡོངས་སུ་སྔོ་བར་བྱེད་དོ།
རབ་འབྱོར་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་ར་བ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་སྤྱོད་
པ་འདི་སྙམ་དུ་སེམས་
ཏེ༑
བ་ད་ག་གིས་ཀྱང་བསམ་གཏན་ད་ང་པོ་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བྱ།
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསམ་གཏན་ད་ང་པོ་ལ་ཡང་ད་ག་པར་འཛིན་དུ་་་་་
གཞུག་[༢]པར་བྱ།
གཟུད་པར་བྱ། ད་གོད་པར་བྱའོ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ།
བ་ད་ག་གིས་ཀྱང་བསམ་གཏན་བཞི་པའི་བར་དག་ལ་སྙོམས་པར་འཇུག་པར་བྱ།
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཡང་ད་ག་པར་འཛིན་དུ་འཇུག་
པར་བྱ།
གཟུད་པར་བྱ། ད་གོད་པར་བྱའོ། དེ་བཞིན་དུ་སྦྱར་ཏེ། ཚད་
མེད་པ་བཞི་དང་།
གཟུགས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་བཞིའི་བར་དག་ལ་
གཟུད་[༤]པར་བྱ། དགོད་པར་བྱའོ། དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་བསྒོམ་པར་བྱའོ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་་་་་
ཀྱང་བྱང་ཆུབ་
ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ལ་གཟུད་པར་བྱ། དགོད་པར་
བྱའོ༑
བད་ག་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་་་་་་་
རྫོགས་པར་སངས་རྒྱས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ན་[༥]
ཅི་ནས་ཀྱང་སེམས་ཅན་་་་
ཐམས་ཅད་
བསམ་གཏན་བཞི་དང་མི་འབྲལ་བར་བྱའོ། ཚད་མེད་པ་བཞི་དང་།
གཟུགས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་བཞི་དང་། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་
ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་གྱི་བར་
དང་མི་འབྲལ་བར་བྱའོ་སྙམ་དུ་སེམས་ཏེ། རབ་
འབྱོར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

32 --666


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*