འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་ཇོ་ལ་ཏུ་ཀྱིན་པ་ཁྲི་པ་ཞིས་བྱ་བ་ཟེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ
-- --
ཕྱིན་པ་འདི་ཉིད་གཟུང་བར་བྱ། བཅང་བར་བྱ། ཀུན་ཆུབ་པར་བྱ།
གཞན་དག་ལ་ཡང་རྒྱ་ཆེར་ཡང་ད་ག་པར་བསྟན་པར་བྱ། ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་
བྱས་ཏེ།
དེས་ན་ཕྱོགས་བཅུ་ཀུན་གྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་དཔག་ཏུ་མེད་གྲངས་
མེད་པ་དག་གི་
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་་་་
སངས་རྒྱས་རྣམས་མཐོང་བར་འགྱུར་ར་རོ།
ཀུན་དགའ་བོ་གཞན་ཡང་རིགས་
ཀྱི་བུའམ།
རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་
རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་འདོད་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་
ཏུ་ཕྱིན་པ་
འདི་ཉིད་གཟུང་བར་བྱ། བཅང་བར་བྱ། ཀླག་[༡]པར་བྱ། ཀུན་་
ཆུབ་པར་བྱ།
ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བྱའོ། ཀུན་དགའ་བོ་འདས་པའི་དུས་ན་
གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད་གྲ་བཅོམ་པ་ཡང་ད་ག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་
སུ་གྱུར་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བརྟེན་
ནས་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་་་་
སངས་རྒྱས་སོ།
གང་དག་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་དག་གི་ཉན་ཐོས་སུ་གྱུར་པ་
དེ་དག་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཉིད་[༢]ལ་བརྟེན་ན་ས་
རྒྱུན་དུ་ཞུགས་
པའི་འབྲས་བུ་རྗེས་སུ་ཐོབ་བ་བོ།
དེ་བཞིན་དུ་ད་གྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་དུ་
རྗེས་སུ་ཐོབ་བོ། གང་དག་མ་འོངས་པའི་དུས་ན་འབྱུང་བར་འགྱུར་བའི་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་དང་།

དེ་དག་གི་ཉན་ཐོས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་ནས། དགྲ་བཅོམ་པ་ཉིད་ཀྱི་བར་དུ་འབྱུང་
བར་འགྱུར་བ་ཐམས་ཅད་
ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཉིད་ལ་བརྟེན་་
ནས་
འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། ད་[༤]ལྟར་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་་
གཱའི་ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དག་ན་
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་
32--6о-7


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*