འཕགས་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཀྱིན་པ་ཁྲི་པ་ཞིས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོསྦི་མདོ།
-- -- ---- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
ཁྱོད་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ཟུང་[༡]ཤིག ཆོངས་ཤིག ཀུན་ཆུབ་
པར་གྱིས་ཤིག
ལྷོགས་ཤིག ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་གྱིས་ཤིག ཇི་སྐད་་་་
བསྟན་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ནན་ཏན་དུ་གྱིས་ཤིག་ཅེས་
ཀྱང་་་་
བརྫོད་ན།
དེ་ནི་དེ་བས་ཆེས་[༢]བསོད་ནམས་མང་དུ་སྐྱེད་ད་དོ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་
ན༑
ཀུན་དགའ་བོ་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པ་རྣམས་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་
འདིས་
རབ་ཏུ་ཕྱེ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ཀུན་དགའ༐འཛམ་བུ་[༢]གླིང་གི་སེམས་
ཅན་
རྣམས་ལྟ་[༤]ཡང་ཞོག དེ་བཞིན་དུ་གླིང་བཞི་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལྟ་
ཡང་ཞོག
སྟོང་ཆུང་ངུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལྟ་ཡང་ཞོག།
སྟོང་གཉིས་པ་བར་མའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་ལྟའང་ཞོག
ཀུན་དགའ་བོ་[༦]སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་སེམས་ཅན་་
རྣམས་ལྟའང་
ཞོག་ལ། ཀུན་དགའ་བོ་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་གང་་་་
གཱའི་[༧]ཀླུང་གི་བྱེ་མ་སྙེད་དག་ན།
སེམས་ཅན་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་དག་རིགས་ཀྱི་
བུའམ༑
རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཞིག་གིས་རྒྱུན་དུ་ཞུགས་པའི་འབྲས་བུ་ལ་
བཀོད་ན། ཀུན་དགའ་བོ་འདི་ཇི་སྙམ་དུ་སེམས། རིགས་ཀྱི་བུའམ།[༨]
རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེ་གཞི་དེ་ལས་བསོད་ནམས་མང་དུ་སྐྱེད་
སྙམ་མམ། གསོལ་པ།
བཙུན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མང་ལགས་ས་སོ། བཙུན་པ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་
མང་ལགས་སོ།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་
རིགས་ཀྱི་བུ་འམ།
རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་གིས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དོན་
བཟང་པོ།
ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ་འདི་གཞན་དག་ལ་རྗོད་ཅིང་སྟོན་ལ། གསལ་
བར་བྱེད་ཅིང་
རྣམ་པར་འབྱེད་དེ། ཡང་དག་པར་རབ་ཏུ་སྟོན་ན། རིགས་ཀྱི་
བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་དེའི་[༩]བསོད་ནམས་[༡༠]ནི་
རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་
32----7བྱ


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*