བཀའ་འགྱུར། མདོ་སྡེ། ཀི

བ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་
པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་
གཟུགས་བཀོད་འོད་གནོན་ཞེས་བྱ་བ་ད་ལྟར་བཞུགས་་་་་
ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ས་སོ།
གཞོན་ནུ་ཁྱོད་གང་གི་ཚེ་བྱ་བ་འགའ་ཞིག་གི་ཕྱིར་བྱང་
ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་ན།
དེའི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་
དྲན་པར་བྱས་
ཤིང་མདུན་དུ་བྱས་ཏེ། སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་གྱིས་དེ་མངོན་དུ་བྱེད་ཅིང་
རྣམ་པར་མ་
གཡེངས་པར་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་སོང་ན། ཁྱོད་བྱ་བ་གང་གི་ཕྱིར་འགྲོ་
བའི་བྱ་བ་
དེ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་ཞིང་ཁྱོད་ལ་འཇིགས་པ་གང་ནས་ཀྱང་འབྱུང་བར་་
མི་འགྱུར་རོ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེའི་ཚེ་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་
བཀའ་སྩལ་ཏོ།
རྟག་ཏུ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ། མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་སེམས་
བྱོས་ལ། སེམས་ཅན་དེ་ལ་མ་བརྙ་ས་[༢]དང་། ཁྱོད་ལ་འཇིགས་པར་[༢]འབྱུང་མི་
འགྱུར༑
གཞོན་ནུ་བྱང་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་ལོགས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་
ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་
བརྒྱད་ཁྲི་འདས་པ་[༤]ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་བདུད་ཀྱི་སྡེ་
བཅོམ་པ་
ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ད་གྲ་བཅོམ་[༥]པ་
ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
བདུད་དང་ཡིད་གཉིས་ཀུན་འཇོམས་རྣམ[༦]
གནོན་ཞེས་བྱ་བ་ད་ལྟར་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་སོ། དེ་བཞིན་གཤེགས་
པ་དེ་
བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་དྲུང་དུ་བཞུགས་པ་ཙམ་གྱིས་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོའི་
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན།
བདུད་ཀྱི་རིས་ཀྱི་ལྷ་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་
བླ་ན་མེད་པ་ཡང་ད་ག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་
མཛད་དེ།
གཞོན་ནུ་དེ་ནི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཤིང་དྲུང་དུ་བཞུགས་པའི་སྐྱེས་
བུའི་རྩལ་དེ་ལྟ་བུ[༧]བྱུང་བ་ཡིན་ན་ནོ།
གཞོན་ནུ་ཁྱོད་གང་གི་ཆེ་བྱ་བ་འགའ་ཞིག་
གི་ཕྱིར་
བྱང་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་ན་དེའི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ལ་་་་
6---22


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*