རྣམ་པར་གནོན་པ་གྲགས་མཆོག་དཔལ་ཞེས་བྱ་བ་ད་ལྟར་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞིང་
གཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་ཏོ།
ཤཱ་རིའི་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ནས་ཤར་ཕྱོགས་
ལོགས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གང་གཱའི་ཀླུང་
བཞིའི་བྱེ་མ་སྙེད་[༡]འདས་པ་ན་འཇིག་་་་
རྟེན་གྱི་ཁམས་
སྒོ་ཀུན་ནས་འཇུག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ[༢]། དེ་ན་དེ་བཞིན་་་་
གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
གཡུལ་ལས་ཤིན་
ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ
འི་རྩལ་ཞེས་བྱ་བ་ད་ལྟར་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་
ཀྱང་སྟོན་ཏོ།
ཤཱ་རིའི་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ནས་ཤར་ཕྱོགས་ལོགས་སུ་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གང་གཱའི་ཀླུང་
ལྔའི་བྱེ་མ་སྙེད་འདས་པ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་
རྣམ་དག་བརྩེགས་[༢]པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་
བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
ཡོན་ཏན་བཀོད་པའི་དཔལ་ཀུན་
ཏུ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་
བ་ད་ལྟར་བཞུགས[༤]ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་ཏོ།
ཤཱ་རིའི་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ནས་ཤར་ཕྱོགས་ལོགས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་་་་་་་
གང་གཱའི་ཀླུང་
དྲུག་གི་བྱེ་མ་སྙེད་འདས་པ་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འགྱུར་མེད་ལྡན་
ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་
རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
སྨཱན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དཔལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ད་ལྟར་་་་་
བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་ཏོ།
ཤཱ་རིའི་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་
འདི་ནས་
ཤར་ཕྱོགས་ལོགས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གང་གཱའི་ཀླུང་བདུན་གྱི་བྱེ་མ་
སྙེད་འདས་པ་ན་
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྤོབས་ྤོབས་པ་བརྩེགས་པ་གང་བ་ཞེས་བྱ་བ་་་་
ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་
སངས་རྒྱས་རིན་
པོ་ཆེའི་པད་མ་ལས་རྣམ་པར་གནོན་པས་བཞུད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ད་
ལྟར་བཞུགས་ཏེ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་ཏོ།
ཤཱ་རིའི་བུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་
6---་ཏྲ3


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*