བཀའའགྱུར། མདོ་སྡེ།

རོ༑ བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་དང་ཉེ་བ་ཐོབ་[༡]པར་ཡང་
འགྱུར་རོ།
དེ་དག་གིས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཡང་ཡོངས་སུ་
བཟུང་བར་
འགྱུར་རོ། འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་ཤར་ཕྱོགས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་་་་
འདི་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་
ཆུ་བོ་གང་གཱ་[༢]གསུམ་གྱི་བྱེ་མ་སྙེད་འདས་པ་ན།
འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་རྡུལ་བྲལ་བསྩགས[༢]་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་་་་
འཁོར་སྣང་བ་དམ་པའི་དཔལ་ཞེས་བྱ་བ་
ད་ལྟར་བཞུགས་ཤིང་འཚོ་ལ་གཞེས་[༤]ཏེ་
ཆོས་ཀྱང་སྟོན་ཏོ། འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དེ་ན་ཡང་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་
ཉི་འོད་ཅེས་བྱ་བ་ཡོད་དེ། དེ་ན[༥]་དེ་བཞིན་
གཤེགས་པ་
དེ་འདས་ནས། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་
མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་འགྱུར་ཞིང་།
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་
བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
འཕགས་པའི་དཔལ་ཐམས་ཅད་་་་
རྫོགས་པ་
མཚན་དམ་པའི་ལུས་ཀྱི་སྐུ་ཅན་ཞེས་བྱ་བར་འཇིག་རྟེན་དུ་འབྱུང་བར་
འགྱུར་རོ།
འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་རིགས་ཀྱི་བུའམ། རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་གང་
སུ་ད་ག་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་
བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་
འཕགས་
པའི་དཔལ[༦]
ཐམས་ཅད་རྫོགས་པ་མཚན་དམ་པའི་སྐུ་ཅན་དེ་དང་། བྱང་ཆུབ་
སེམས་དཔའ[༧]་ཉི་
འོད་དེའི་མཚན་འཛིན་པར་བྱེད་པ་དེ་དག་ནི་སྲིད་པར་སྐྱེས་པ་་་་
ན་ཚེ་རབས་དྲན་པར་འགྱུར་རོ། དགེ་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་
འཁོར་ལྟར་སྣང་བ་
ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། དེ་དག་ལ་ངན་སོང་གསུམ་པོ་དག་ཏུ་
ལོག་པར་ལྟུང་བའི་འཇིགས་པ་ཡང་མེད་པར་རིག་པར་བྱའོ། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་
6 ---88


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*