བཀའ་འགྱུར། མདོ་སྡེ།

ཅུ རྩ་ལྔར་འཁོར་བ་ལས་ཕྱིར་ཕྱོགས་པར་འགྱུར་ར་རོ། དེ་དག་གིས་བསོད་
ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་
ཡོངས་སུ་ བཟུང་བར་འགྱུར་རོ། འོད་སྲུང་
ཆེན་པོ་ལྷོ་
ཕྱོགས་ན་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་འདི་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་སྟོང་ཕྲག་སུམ་
ཅུ[༢]་རྩ་ལྔ་
འདས་པ་ན། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སྤོས་མཆོག་དྲི་ཞིམ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་
དེ༑
དེ་ན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་
རྒྱས་
སྤོས་མཆོག་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ད་ལྟར་བཞུགས་ཤིང་འཚོ་ལ་གཞེས་
ས་སོ༑
འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་སྤོས་མཆོག་མཐའ་ཡས་རྒྱལ་པོས་
སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་
འདི་སྐད་ཅེས་བཏབ་བོ། སྔོན་སྨོན་ལམ་བཏབ་པ་དེ་གང་ཞེ་ན།
འདི་ལྟ་སྟེ། རིགས་ཀྱི་བུ་འམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐེག་པ་ཆེན་
པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་
གང་སུ་དག་བདག་གི་མིང་འཛིན་པར་བྱེད་པ་དེ་
ཡོན་ཏན་འདི་
ལྟ་སྟེ། སྐྱེས་ཤིང་སྐྱེས་པ་ཐམས་ཅད་དུ་ཚེ་རབས་དྲན་ཞིང་ཚངས་
པར་སྤྱོད་པར་འགྱུར་བ་དང་།
སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་མཚན་སུམ་ཅུ་[༤]རྩ་གཉིས་ཀྱིས་
ལུས་
ལེགས་པར་བརྒྱན་པར་འགྱུར་བ་དང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་གཞན་དག་ཏུ་སྣང་་
བར་བྱེད་
ཅིང་ཡང་དག་པར་འགྲོ་བར་བྱེད་ལ། བདག་གིས་ཀྱང་དེ་དག་གི་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་རྫོགས་པར་བྱ་ཞིང་གལ་ཏེ་ས་ཆེན་པོ་འདི་མེས་གང་བར་
གྱུར་ན་མེ་
དེ་ཡང་བསད་ལ་དེ་དག་ལ་རིན་པོ་ཆེ་ད་ག་འབྱུང་བར་བྱ་བ་དང་།
སློང་བར་བྱེད་པ་རྣམས་ལ་ཅི་ནས་ཀྱང་སེམས་ཅན་གྱི་ཡིད་མི་གཅད་པར་བྱ་ཞིང་།
བླ་ན་མེད་པ་ཡང་ད་ག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ལས་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པར་འགྱུར་བ་་་་་
དང་༑
བསྐལ་པ་སྟོང་ཕྲག་སུམ་ཅུར[༨]་འཁོར་བ་ལས་ཕྱིར་ཕྱོགས་པར་འགྱུར་བ་
དང་༑
དེ་དག་གིས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་བཟུང་བར་འགྱུར་བ་འདི་
དག་འཐོབ་པར༐
གསོལ་བ[༦]་བཏབ་བོ། འོད་སྲུང་ཆེན་པོ་ལྷོ་ཕྱོགས་ན་སངས་
6 ---9[


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*