འཕགས་པ་སངས་རྒྱས་མི་པང་བ་ཞིས་བྱ་བ་ཟེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ

དང་༑ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཨེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་
ཏོག་
ཀུན་དུ་རྒྱས་པའི་གཟི་བརྗིད་ལྟ་བུ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་
དཔའ་ཆེན་པོ་སེང་གེ
འི་ཡོན་ཏན་ལས་བྱུང་བ་འབྲུག་གི་ང་རོས་འགྲོ་བ་དང་།
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འོད་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་རྣམ་པར་བསྒྲགས་
པ་
གྲགས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་
བཀོད་པ་མཐའ་ཡས་པ་
བསྒྲུབ་པ་ལ་སེམས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་
རིན་པོ་ཆེ་མཐའ་ཡས་པའི་མེ་ཏོག་ཀུན་དུ་རྒྱས་པའི་
རྣམ་པར་བསྒྲགས་
པ་གྲགས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་
པོ་ཤེས་རབ་ཀྱི[༡]སྣང་བས་
སྟོབས་པ་བསྟན་པའི་བློ་གྲོས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་
དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བཅུ་པོ་
དེ་དག་འཁོར་དེ་ཉིད་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཏེ་་་་་་་
འཁོད་དོ། དེ་དག་ནི་གཟུངས་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ལོ་བདུན་དུ་བརྩོན་པར་
གྱུར་པ་
དག་གོ། དེ་ད་ག་ནི་ལོ་བདུན་འདས་ནས་སེམས་མཉམ་པར་བཞག[༢]༐པ་
ཡང[༢]་མ་ཐོབ་ན་
གང་གཟུངས་ཐོབ་པར་འགྱུར་བ་ལྟ་ཅི་སྨོས། དེ་དག་ནི་ལོ་
བདུན་དུ་རྨུགས་པ་དང་གཉིད་ཡོངས་སུ་སྤངས་ཤིང་འདུག་པ་དང་། འཆག་པ་
ལ་བ
རྩོན་པར་བྱས། འདོད་པའི་རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཡོངས་སུ༐སྤང་བ[༤]་ལ་བརྩོན་
པར་བྱ
ས་ཀྱང་བསམ་པ་བཞིན་མ་ཐོབ་ཅིང་གཟུངས་མ་ཐོབ་ནས་ཡོངས་སུ་སྐྱོ་བའི་
ཡིད་
ཀྱིས་བསླབ་པ་ཕུལ་ནས་ཉམས་པར་གྱུར་ལ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱིམ་ན་གནས་
པའི་སྐྱོན་
ཁས་བླངས་ཤིང་བསྟན་པ་འདི་ལས་ཕྱིར་དོང་བ་ཤ་སྟག་གོ། ཡང་དེའི་
ཚེ་རྒྱལ་པོ་མ་སྐྱེས་
དགྲ[༥]འཁོར་དེ་ཉིད་དུ་འདུས་པར་གྱུར་ཏེ་འདུག་གོ། དེའི་ཚེ་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་
མ་སྐྱེས་དགྲའི་འགྱོད་པ་བསལ་ཏོ། འགྱོད་པ་
བསལ་བ་
དེས་ཀྱང་ཞག་བདུན་དུ་སྦྱིན་པ་བྱིན་ཞིང་བཅིངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་
6 ---127


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*