བཀའ་འགྱུར། མདོ་སྡེ།

འགྲས་[༡]པ་མེད་པའི་སེམས་ད་ང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་ཕན་
པ་ཉེ་བར་སྒྲུབ་
པ་དང་། ཟང་ཟིང་མེད་པའི་སེམས་ཀྱིས་ཆོས་སྦྱིན་པ་ཡང་དག་
པར་བསྟན་པ་སྟེ།
རིགས་ཀྱི་བུ་ཆོས་བཞི་པོ་དེ་དག་ནི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་
སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་
བྱང་ཆུབ་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བར[༢]བྱེད་པའོ། དེ་
ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དོན་དེ་
ཉིད་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འདི་དག་གིས་བཀའ་་་་
སྩལ་ཏོ།
རྒྱལ་བས་གང་གིས་དེ་དག་རྣམ་དག་པ། སྟོང་ལ་མོས་པ་ལམ་གྱི་
དང་པོར་གསུངས། དེ་ལ་རྟག་ཏུ་བག་ཡོད་གང་གནས་པ། དེ་ནི་སངས་རྒྱས་
ཐོབ་ནས་འཇིག་རྟེན་སྣང་། སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་རྟག་ཏུ༐དང་བ་[༢]དང་། གང་
ལའང་
ཀྭ[༤]ཞེས་རྗོད་[༥]པར་མི་འདོད་ཅིང་། ང་རྒྱལ་སྤངས་ནས་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ལ་
བཟོད༑
འདི་ནི་སྦྱོང་བར་བྱེད་པའི་ལམ་གཉིས་པའོ། སྡུག་པའི་དངོས་པོ་དྲི་
མེད་གང་
ཅིའང་རུང་། བྱང་ཆུབ་མཆོག་བརྩོན་རྣམས་ལ་དེ་སྦྱིན་ཞིང་། དེ་
དག་ལས་ནི་
ལན་འདོད་མི་བྱ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་རབ་མཆོག་གི་ནི་ལམ་གསུམ་པའོ།
སྙིང་རྗེ་ཅན་གྱིས་ངེས་པར་སྐྱེ་བོ་ལ། ཟང་ཟིང་མེད་པར་རྟག་ཏུ་ཆོས་སྦྱིན་ཞིང་།
ལྷག་པའི་བསམ་པ་ཡིས་ནི་སྙིང་བརྩེ་བ། དེ་བཞིན་མཁས་པས༐སྤྱོད་པའི[༦]ལམ་
བཞི་པའོ།
རིགས་ཀྱི་བུ་གཞན་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་
གཟུངས་ལ་སྦྱོར་བར་བྱས་པས་ནི་དགོན་པ་ལ་བསྟེན[༧]་པར་བྱ། ཆོས་ཉན་དུ་
འགྲོ་བར་བར་བྱ།
གོས་གཙང་མ་དག་བཅང་བར་བྱ། གཅིག་པུ་གནས་པར་བྱ།
སྤྱོད་ལམ་བཞིས་གནས་པར་བྱ། ཆོས་སྨྲ་བ་རྣམས་ལ་སྣ་ཚོགས་སྦྱིན་པ་བ་སྒྲུབ་
པའི་བསམ་པ་
ལ་སྦྱོར་བ་དང་མོས་པར་བྱ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་གུས་པ་དང་
བཅས་པར་བྱ། གཞན་གྱི་དབང་དུ་མི་འགྱུར་བར་བྱ། ཡོངས་སུ་མི་སྐྱོ་བ་དང་།
རྟག་ཏུ་བརྩོན་འགྲུས་བརྩམས་པ་དང་། གཡོ་མེད་པ་དང་། སངས་རྒྱས་རྗེས་
---་།36


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*